Zeszyty naukowe
Autor: Justyna Kujawska 709
Strony: 709–722
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-62
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Próba oceny zarządzania finansami w opiece długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce. Ocena ta dotyczy sposobu organizacji i finansowania medycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku.
Metodologia badania – Analiza struktury i dynamiki wydatków na opiekę długoterminową oraz rozmieszczenia i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia w opiece nad osobami starszymi.
Wynik – Rozmieszczenie zasobów ochrony zdrowia jest dość przypadkowe, widoczne jest zwiększanie wydatków na opiekę nad osobami starszymi, lecz jest ono nadal jednym z najniższych wśród państw UE. Brak integracji opieki społecznej i zdrowotnej. Brak rozwiązań prawnych w kwestii opiekunów nieformalnych.
Oryginalność/wartość – Powstało wiele opracowań dotyczących starzenia się populacji w Polsce, ale niewiele ujmuje aspekty finansowe opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku. Materiały źródłowe dotyczące finansowania opieki nad osobami w podeszłym wieku są niepełne.
Słowa kluczowe: osoby starsze, opieka zdrowotna, opieka długoterminowa, opieka geriatryczna, finansowanie

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF CARE FOR THE ELDERLY

Abstract:
Purpose – An attempt to evaluate financial management (among establishments) in long-term care over elderly patients in Poland. This evaluation covers both: methods of organization and financing healthcare for elderly people.
Design/methodology/approach – Analysis of: structure and dynamics in spending on long term care, the allocation and use of resources in health care of elderly patients
Findings – The allocation of healthcare resources is quite accidental. What can be observed is the increase in spending in care for the elderly, but still it is one of the lowest in the EU. Lack of integration between social care and healthcare. Lack of legal measures as far as informal carers are concerned.
Originality/value – There have been many publications on ageing population in Poland but just a few of them consider financial side of healthcare among the elderly. The sources on financing care over the elderly are not sufficient.
Keywords: the elderly, health care, long-term care, geriatric care, financing