Zeszyty naukowe
Autor: Angelika Kędzierska-Szczepaniak 697
Strony: 697–707
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-61
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mają ograniczony wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Zarządzać wysokością podatku mogą jedynie poprzez system ulg, zwolnień i preferencji podatkowych. W krajach Unii Europejskiej stosuje się różne rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W większości przypadków podatnicy rozliczają się według progresywnej skali podatkowej, korzystając z ulg i odliczeń. Są również państwa, w których występuje podatek liniowy. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaka forma opodatkowania jest bardziej sprawiedliwa i korzystna dla podatnika. Celem pracy jest analiza alternatywnych form opodatkowania dochodów osób fizycznych. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa, studium indywidualnych przypadków oraz badanie dokumentów. W wyniku przeprowadzonej analizy zaprezentowano wybrane sposoby opodatkowania oraz wskazano ich podstawowe wady i zalety. Przedstawiono również podstawowe różnice w formach opodatkowania osób fizycznych na konkretnych przykładach.
Słowa kluczowe: podatek, progresja, opodatkowanie liniowe, ulga, fiskalizm

PERSONAL INCOME TAX MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF SELECTED EU COUNTRIES

Abstract:
There are different solutions for personal income tax in the EU Countries. In most cases, there is the progressive tax scale, taking advantage of tax exemptions and deductions. There are also countries that use a flat tax. It is difficult to ascertain what form of taxation is more equitable and beneficial for the taxpayer. The aim of the study is to analyze alternative forms of taxation of people. Research methods used in the work is primarily an analysis and critique of the literature, the study of individual cases and investigation documents. The analysis presents selected methods of taxation and pointed their basic advantages and disadvantages. It also presents the main differences in the forms of taxation of individuals on concrete examples.
Keywords: tax, flat tax, tax progression, relief, fiscalism