Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta 11
Strony: 11–19
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono rolę bezpieczeństwa w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Zarządzanie firmą dotyczy umiejętnego skoordynowania działań podejmowanych we wszystkich obszarach funkcjonalnych, do których między innymi zalicza się finanse, kapitał ludzki, proces produkcji oraz logistykę. W działalności współczesnych przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywają zintegrowane systemy zarządzania, w ramach których wyodrębnia się takie elementy jak jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy. Niniejsza praca obrazuje koncepcję zarządzania tymi obszarami działalności przedsiębiorstwa w sposób zintegrowany.
Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, strategia, kapitał ludzki, system bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa

THE ROLE OF SECURITY IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Abstract
The article presents a security role in the management of a modern enterprise. Company management refers to the skilful coordination of actions in all functional areas, which among other things include finance, human capital, the production process and logistics. In today’s business enterprises play an increasing role integrated management systems under which the isolated elements such as quality, environment, occupational health and safety. This paper illustrates the concept of management of these areas of the business in an integrated way.
Keywords: business management , strategy , human capital, security system, safety culture