Zeszyty naukowe
Autor: Monika Błażewicz 21
Strony: 21–29
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem budowy modelu będzie określenie zależności ilościowych pomiędzy zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi. W pracy zostanie wykorzystany model liniowy z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Przyjęto hipotezę wystąpienia autokorelacji pomiędzy kursem bitcoina, który wobec dolara amerykańskiego jest zmienną objaśnianą, a stopą inflacji oraz stopą wzrostu PKB (Produkt Krajowy Brutto) Stanów Zjednoczonych, które są zmiennymi objaśniającymi.
Metodologia badania – Do określenia parametrów modelu wykorzystano metodę regresji liniowej wielorakiej o charakterze klasycznym. Wszystkie obliczenia dotyczące budowy modelu ekonometrycznego wykonano w programie Excel. Parametry modelu wyliczono za pomocą funkcji REGLINP. Do weryfikacji modelu wykorzystano funkcję regresji i korelacji z zakładki Excel: analiza danych.
Wynik – Wartości makroekonomiczne, takie jak stopa inflacji oraz stopa wzrostu PKB w zbudowanym modelu ekonometrycznym, były zmiennymi objaśniającymi. Są jednymi z najważniejszych wielkości egzogenicznych wpływających na wartość walut, które wyjaśniają jedynie 13% zmienności wartości bitcoina. Otrzymany wynik potwierdza konieczność przyjęcia hipotezy zerowej o nieistotności czynników objaśniających.
Oryginalność/wartość – Strony internetowe pozwalają na znalezienie różnych informacji na temat idei bitcoina, poczynając od jego historii, a kończąc na instrukcji założenia własnego portfela, brakuje natomiast próby budowy modelu ekonometrycznego bitcoina.
Słowa kluczowe: bitcoin, model ekonometryczny, zmienne objaśniające

ECONOMETRIC MODEL OF THE COURSE BITCOINA

Abstract
The Purpose – of the construction of the model will define the relationship between the explained variable which is bitcoin and the explanatory variables. Linear model with two explanatory variables will be used in this work. It was assumed that occurs autocorrelation between bitcoin and the inflation rate and also between the growths of gross domestic product (GDP) of the United States that is explanatory variable.
Design/methodology/approach – To determine the parameters of the model used multiple linear regression method with the classical character. All calculations relating to the construction of the econometric model will be performer in Excel file. To calculate the attributes of the model will be used function REGLINP, to verify will be used the function of regression and correlation from the data Excel analysis tab.
Findings – Macroeconomic values such as the rate of inflation and the growth in gross domestic product (GDP) were explanatory variables in econometric model that was built. They are among the strongest exogenous qualities that affect the value of currencies which explain only 13 percent of the variation of the Bitcoin value. The result confirms the need to assume the null hypothesis about the irrelevance of explanatory factors.
Originality/value – Web sites allow us to find various information about the idea of bitcoin, starting from its history and finishing with the instruction how to set up individual purse. The only attempt that is missing is to build econometric model of bitcoin.
Keywords: bitcoin, econometric model, the explanatory variables