Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Matuszyk 153
Strony: 153–161
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-14
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem publikacji jest prezentacja raportowania zintegrowanego jako nowego narzędzia w komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami.
Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu.
Wynik – Wynik analizy literaturowej wskazuje na znaczenie raportu zintegrowanego w komunikacji z interesariuszami oraz poprzez budowanie pozytywnego wizerunku ma wpływ na przewagę konkurencyjną.
Oryginalność/wartość – Wynika z omówienia raportu zintegrowanego w kontekście komunikacji z interesariuszami oraz wpływu na osiąganie przewagi konkurencyjnej w drodze dialogu informacyjnego i budowania pozytywnego wizerunku.
Słowa kluczowe: raportowanie zintegrowane, komunikacja, interesariusze, XBRL

REPORTING INTEGRATED IN THE COMMUNICATION OF THE ENTERPRISE WITH SURROUNDINGS

Abstract:
Purpose – The purpose of the publication is to present an integrated reporting as a new tool in business communication with stakeholders.
The research methodology – Based on a review of changes in reporting and in the conduct of informative dialogue with stakeholders by the company. It includes a comparison of current financial reporting and report-based integrated XBRL standard.
The result – The result of the analysis of literature indicates the importance of the report of the integrated communication with stakeholders and by creating a positive image has an impact on competitive advantage.
Originality/value – Due to the discussion of the report in the context of integrated communication with stakeholders and the impact of competitive advantage through informative dialogue and building a positive image.
Keywords: integrated reporting, communication, stakeholders, XBRL