Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Maćkowiak 143
Strony: 143–151
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Sprawozdanie finansowe jest efektem finalnym prowadzonej księgowości, które obrazuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie wystąpiły w firmie. Sprawozdanie to powinno być sporządzone w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Niestety coraz częściej ujawniane są afery dotyczące fałszowania sprawozdań finansowych. W wyniku przekłamań sprawozdanie nie odzwierciedla już jasno i rzetelnie obrazu jednostki gospodarczej. Niezaprzeczalnie rachunkowość posiada pewne cechy artyzmu. Ta sytuacja wynika z tego, że każda jednostka gospodarcza jest unikalna, tym samym posiada indywidualną politykę rachunkowości, tworzoną jednak w zgodzie z prawem bilansowym. Celem artykułu jest przedstawienie różnic pomiędzy rachunkowością kreatywną a rachunkowością agresywną, a także zaprezentowanie metod i technik oszustw księgowych stosowanych przez „białe kołnierzyki”.
Słowa kluczowe: rachunkowość kreatywna, rachunkowość agresywna, sprawozdanie finansowe

CREATIVE ACCOUNTING VS. AGGRESSIVE ACCOUNTING – ATTEMPT TO IMPROVE THE PROFIT OF THE ENTERPRISE

Abstract:
Creative accounting vs. aggressive accounting – attempt to improve the profit of the enterprise Financial report is the final result of accounting entries, which reflects all economic events occurring in the company. This report shall be drawn up in a fair way, consistent with the facts. Unfortunately, increasingly are disclosed scandals relating to the falsification of financial statements. As a result, the modified report does not reflect the clear and fair image of the enterprise. Undeniably, accounting has some characteristics of artistry. This situation stems from the fact that each enterprise is unique, has its individual accounting policy, however each shall be created in accordance with the accounting law. The purpose of this article is to present the differences between creative accounting and aggressive accounting, as well as the presentation of the methods and techniques of accounting fraud used by white-collars.
Keywords: creative accounting, accounting aggressive, financial statements