Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska 175
Strony: 175–181
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zasadniczym celem pracy jest prezentacja wyników badania, które polegało na określeniu wpływu form finansowania projektów innowacyjnych na aktywność innowacyjną, w szczególności uwzględniając ponoszone nakłady na działalność innowacyjną oraz wdrażanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań. Hipotezą badawczą w artykule jest twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej podmiotów gospodarczych jest uzależniona od różnych determinant wpływających na przedsiębiorstwa, a wybrane źródło finansowania innowacyjnych projektów może destymulować lub aktywizować działalność innowacyjną w sposób różnokierunkowy.
Metodologia badania – W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł finansowania innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa podlaskiego wzięło udział 190 jednostek. W celu zbadania oddziaływania form finansowania innowacyjnych projektów na aktywność innowacyjną posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa: probitowymi.
Wynik – Nie każda forma finansowania innowacyjnych projektów, z tych wymienianych w literaturze przedmiotu, ma pozytywny wpływ na realizację procesu innowacyjnego. Duża część z nich wskazywana z założenia jako aktywizująca, może mieć odmienny charakter.
Oryginalność/wartość – W artykule poruszono ważny aspekt w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, jakim są źródła finansowania innowacyjnych projektów. W artykule zbadano, czy źródła finansowania mają charakter stymulujący czy destymulujący na ponoszenie nakładów i implementację innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorstw przemysłowych.
Słowa kluczowe: innowacyjność, finansowanie, przemysł, region

SOURCES OF FINANCING INNOVATIVE PROJECTS AND INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN PODLASKIE REGION

Abstract:
The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling and the impact of forms of financing innovative projects to innovative activity, in particular investments in innovations and implementation of new or improved solutions. The main hypothesis is the claim that innovative activity depends on the diversity of factors and forms of financing innovative projects can influence innovativeness in different directions. The research was made in 2011–2013 in Podlaskie region among 190 industrial enterprises.
Keywords: innovation, financing, industry, region