Zeszyty naukowe
Autor: Anna Tymińska 183
Strony: 183–196
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-17
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zbadanie, czy wyniki finansowe oraz wynik sportowy są ze sobą silnie skorelowane. Badanie ma również na celu ustalenie, czy w Polsce można zaobserwować profesjonalizację ligi piłkarskiej oraz czy występuje duża zmienność wyników finansowych.
Metodologia badania – W badaniu zastosowano analizę danych wykorzystując współczynnik korelacji oraz współczynnik zmienności.
Wynik – Na podstawie badań wykazano, że wynagrodzenia, przychody, koszty oraz wyniki ze sprzedaży są skorelowane z wynikami sportowymi. W badanym okresie stwierdzono, że wyniki finansowe oraz wyniki z działalności operacyjnej nie są związane z sukcesem sportowym.
Oryginalność/wartość – Pierwsze w Polsce badanie związku pomiędzy wynikami finansowymi a wynikami sportowymi dotyczące klubów z Ekstraklasy.
Słowa kluczowe: wyniki finansowe, wynik sportowy, profesjonalny klub piłkarski

THE FINANCIAL RESULTS AND THE SPORT OUTCOME OF PROFESSIONAL FOOTBALL CLUBS IN POLAND

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to study whether the financial results and the outcome of sports are strongly correlated. The article also study whether we can see the professionalization of football league in Poland and that there is a large variability in financial performance.
Design/methodology/approach – We used analysis of the data using a correlation coefficient and variation coefficient.
Findings – A study shows that wages, income, expenses and results from the sale are correlated with athletic performance. During analyzed period, it was found that the financial results and results of operations are not related to sports success.
Originality/value – During the first study in Poland we can observe relationship between financial performance and sporting results on the Ekstraklasa clubs.
Keywords: financial results, sport outcome, professional football club