Zeszyty naukowe
Autor: Teresa Domańska 281
Strony: 281–293
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-25
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W opracowaniu przedstawiono zależność między wskaźnikami płynności finansowej a wielkością spółdzielni mleczarskich, określoną na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży i funduszu własnego.
Metodologia badania – Badania przeprowadzono w spółdzielniach mleczarskich, które podlegały obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w Monitorze Spółdzielczym B. Okres badawczy obejmował lata 2010–2012.
Wynik – W spółdzielniach mleczarskich poziom płynności finansowej wzrastał wraz ze zwiększeniem wartości przychodów ze sprzedaży oraz funduszu własnego. Wskazuje to na podejście konserwatywne zarządzających spółdzielniami mleczarskimi do utrzymania płynności finansowej, co może świadczyć o minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności.
Oryginalność/wartość – W opracowaniu podjęto próbę określenia relacji zachodzących między wartością osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz posiadanego funduszu własnego a utrzymywanym przez zarzą dzających spółdzielniami mleczarskimi poziomem płynności finansowej.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, przychody ze sprzedaży, spółdzielnie mleczarskie

THE DEPENDENCY BETWEEN THE SIZE OF DAIRY COOPERATIVES AND THEIR FINANCIAL LIQUIDITY

Abstract:
Purpose – This paper presents the relation between indicators of financial liquidity and the size ofdairy cooperatives which was determined on the basis of the sales revenues and their funds.
Design/methodology/approach – Research was carried out in dairy cooperatives, which have undergone mandatory tests, and then they had to publish their coverage in the Monitor Cooperative B. The research included period between 2010 and 2012.
Findings – The level of financial liquidity of dairy cooperatives have been rising along with the increase in sales revenue and their funds. This indicates on a conservative approach to managing dairy cooperatives to the subject of maintaining financial liquidity, which may denote a minimizing of business risk.
Originality/value – The study attempts to determine the dependency between the value of sales revenues and the funds owned by those diary cooperatives with relation to the levels of financial liquidity maintained by the dairy cooperatives.
Keywords: financial liquidity, sales revenues, dairy cooperatives