Zeszyty naukowe
Autor: Józef Frąś, Marek Siwkowski, Marek Matulewski 295
Strony: 295–302
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-26
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W prezentowanej pracy podjęto próbę zidentyfikowania rynku usług pocztowych w kontekście ich dystrybucji. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły często ukazujące się publikacje zarówno osób zawodowo związanych z rynkiem pocztowym, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiające usługi pocztowe i ich jakość jako jedno z ważniejszych czynników współczesnego przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – W pracy została zastosowana metoda badawcza, jaką jest analiza materiałów źródłowych dotyczących zarządzania dystrybucją usług na rynku pocztowym.
Wynik – Wynikiem opracowania jest identyfikacja rynku usług pocztowych, a także ukazanie poszczególnych procesów w obszarze dystrybucji usług pocztowych w aspekcie wysokiej ich jakości.
Oryginalność/wartość – W artykule poruszono istotną i aktualną problematykę transformacji rynku usług pocztowych, bowiem liberalizacja sektora pocztowego pozwoliła na wprowadzenie mechanizmów rynkowych, które istotnie podniosły jakość usług świadczonych przez operatorów pocztowych.
Słowa kluczowe: poczta, jakość, rynek, logistyka, usługa

DISTRIBUTION MANAGEMENT ON POSTAL SERVICES’ MARKET

Summary:
Purpose – the authors aim at describing the postal services’ market in the light of its distribution channels. The paper has been inspired by materials, concerning postal services and their quality as one of crucially important factors affecting contemporary businesses, frequently published by postal services’ professionals and scholars.
Research methodology – the authors applied the method of analysis of source materials concerning the distribution management on postal services’ market.
Result – as a result of the research the postal services’ market has been identified. Moreover, specific distribution processes of postal services have been revealed in the context of their high quality.
Originality/value – the paper touches upon an important and pertinent issue of postal market transformation because the liberalization of the postal industry has led to the emergence of market mechanisms which effectively increase the quality of services provided by postal operators.
Keywords: mail, post, quality, market, logistics, service