Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Mielcarek 315
Strony: 315–329
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-28
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest sprawdzenie poprawności twierdzeń Hymana Minsky’ego o wpływie zmian stopy procentowej na sposób finansowania przedsiębiorstwa mającego kredyt o zmiennym oprocentowaniu. Zostanie również zbadane, czy wpływ wzrostu długu na graniczne stopy procentowe może zostać zrekompensowany przez wzrost popytu.
Metodologia badania – Narzędziem analizy będą formuły na graniczne stopy procentowe dla finansowania hedge, spekulacyjnego i Ponziego jako funkcje wielkości kredytu. Zostaną również określone indyferentne funkcje stopy zmian popytu. Zostanie przyjęte, że zdolność spłaty kredytu przedsiębiorstwa nie jest określona, jak uważał Minsky, przez zyski kapitałowe brutto, lecz przez EBITDA. Zastosowany będzie również przykład liczbowy.
Wynik – Jest możliwe przejście od finansowania hedge do finansowania spekulacyjnego w wyniku wzrostu stopy procentowej. Natomiast nie jest możliwe przejście od finansowania spekulacyjnego do finansowania Ponziego w wyniku wzrostu tej stopy. Wielkości granicznych stóp procentowych dla przeciętnych warunków, przyjętych w przykładzie liczbowym wskazuje na to, że przejścia takie są mało prawdopodobne.
Oryginalność/wartość – W jednym z twierdzeń Minsky odrzucił możliwość przejścia od finansowania hedge do finansowania spekulacyjnego w wyniku wzrostu stopy procentowej. W innym z kolei stwierdził, że istnieje możliwość przejścia od finansowania spekulacyjnego do finansowania Ponziego w wyniku wzrostu stopy procentowej. W opracowaniu wykazano, że w obydwu przypadkach jest odwrotnie. Indyferentne stopy wzrostu popytu, które miały zrekompensować wpływ na graniczne stopy procentowe wzrostu zadłużenia, okazały się wielokrotnie niższe niż stopy wzrostu długu. Te relacje oraz bezwzględne wielkości granicznych stóp procentowych oraz stopy ich wzrostu względem początkowej stopy procentowej wskazują na to, że
wzrosty stóp procentowych nie są głównym czynnikiem zmieniającym strukturę finansowania przedsiębiorstw w stopniu przypisywanym im przez Hymona Minsky’ego.
Słowa kluczowe: graniczna stopa procentowa; finansowanie hedge, spekulacyjne i Ponzi’ego; indyferentna stopa wzrostu popytu

TYPES OF FINANCING BY H. MINSKY – HEDGE, SPECULATIVE AND PONZI – FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPANY

Abstract:
Purpose – The objective is to validate claims of H. Minsky on the impact of interest rate changes on way of financing enterprises having a variable-rate credit. There will be also investigated whether the impact of the increase in the debt on critical interest rates may be compensated by an increase in demand.
Design/methodology/approach – The formulas for critical interest rate for hedge, speculative, and Ponzi financing as a function of the size of the credit will be analysis tools. They are also referred to indifferent functions of the rates of change in demand. It is accepted that the ability to repay the credit is not specified, as was according to H. Minsky by gross capital incomes, but by EBITDA. Numeric example will also be used.
Findings – The transition from hedge to speculative financing is possible as a result of an increase in interest rate. While it is not possible to move from speculative to Ponzi financing as a result of an increase in this rate. The size of the critical interest rates for average conditions adopted in the numerical example shows that such transitions are unlikely.
Originality/value – In one of the theorems H. Minsky rejected the able to transition from hedge to speculative financing as a result of an increase in interest rates. In another assertion h. Minsky found that it is possible to move from speculative to Ponzi financing as a result of an increase in interest rates. The study found that in both cases it is vice versa. Indifferent rate of growth of demand, which had offset the impact of credit increase on critical interest rates turned out to be many times lower than the rate of growth of credit. These relationships and the absolute size of critical interest rates and their growth rates relative to the initial interest rate indicate that increases in interest rates are not a major factor in changing the structure of the enterprises financing to the extent assigned to them by H. Minsky.
Keywords: critical interest rate; hedge, speculative, and Ponzi financing; indifferent growth rate of demand