Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz 331
Strony: 331–340
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-29
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – The purpose of the article was to examine the determinants influencing the capital structure in groups of micro, small and medium-sized enterprises. We tested if company type, effective tax rate, profitability have an impact on debt ratios.
Design/methodology/approach –We employed two debt ratios: the share of total debt and interest debt in capital. The study was conducted on the basis of 12,000 SME financial statements. The inference was carried out with the use of the Student’s t-distribution and ANOVA.
Findings – It was confirmed that micro, small and medium company’s capital structure is affected by the organizational and legal form. We did not find a correlation between debt ratio and profitability and also effective tax rate and thus the trade-off theory is not useful to explain the motives of borrowing in this group of enterprises.
Originality/value – There is a limited number of studies on determinants of SME capital structure in Poland, especially on a large sample. We have taken into account the factors that have been rarely tested in studies in this group of enterprises.
Keywords: capital structure, small and medium enterprises, determinants, debt

WYBRANE DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU W MŚP – BADANIA EMPIRYCZNE DLA POLSKI

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych czynników na strukturę kapitału w grupie mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Testowano czy rodzaj spółki, efektywna stawka podatku oraz rentowność mają wpływ na zadłużenie się przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Autorzy użyli dwóch wskaźników zadłużenia: zadłużenia ogółem oraz zadłużenia odsetkowego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 12 tysięcy sprawozdań finansowych MŚP. W analizie wykorzystano testy t-Studenta oraz metodę ANOVA.
Wynik – Potwierdzono, że istnieje związek pomiędzy strukturą kapitału MŚP a ich formą organizacyjno-prawną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy zadłużeniem a rentownością i efektywną stopą podatku dochodowego a przez to wykazano brak przydatności teorii kompromisu w tłumaczeniu zachowań zarządzających dotyczących kształtowania struktury kapitału w grupie małych i średnich przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Relatywnie nieduża liczba opracowań dotyczy badania determinantów struktury kapitałowej MŚP w Polsce w oparciu o duże próby badawcze. W artykule dokonano analizy wpływu na strukturę kapitału czynników, które były do tej pory bardzo rzadko badane w tej grupie przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: struktura kapitału, dług, małe i średnie przedsiębiorstwa