Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Czerniachowicz, Arkadiusz Świadek 439
Strony: 439–448
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-39
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Głównym celem artykułu jest identyfikacja kierunków wpływu faz cyklu gospodarczego na aktywność innowacyjną przemysłowych podmiotów gospodarczych w województwie śląskim oraz wykazanie siły tego wpływu.
Metodologia badania – Analizy przeprowadzono na podstawie materiału pierwotnego zebranego w grupie 649 przedsiębiorstw przemysłowych w województwie śląskim w latach 2004–2006 oraz 773 organizacji gospodarczych w latach 2010–2012. Wykorzystano przy tym regresję probitową, bazującą na rachunku prawdopodobieństwa. Ograniczono ukazanie oraz interpretację zachodzących zjawisk do wskazania znaku dodatniego lub ujemnego przy postaci strukturalnej poszczególnych modeli. Dodatni znak przy parametrze głównym świadczy o statystycznie istotnym wyższym prawdopodobieństwie wystąpienia określonego zjawiska w konkretnej grupie jednostek, w porównaniu do pozostałej części podmiotów łącznie, zaś znak ujemny będzie interpretowany jako zjawisko przeciwne.
Wynik – W regionach o widocznej luce technologicznej systemy przemysłowe charakteryzują się najczęściej niższą konkurencyjnością, która odnosi się głównie do niewielkiego udziału produktów wysokiej techniki w obrocie międzynarodowym. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić cykliczność działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach w Śląskim Systemie Przemysłowym. W opracowaniu wykazano, że w czasie ożywienia przedsiębiorstwa częściej angażują się w działalność innowacyjną niż w okresie recesji czy stagnacji w cyklu koniunkturalnym.
Oryginalność/wartość – Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż koniunktura gospodarcza jest ważnym oraz zmiennym w czasie czynnikiem, który wpływa na decyzje innowacyjne podmiotów gospodarczych. Biorąc to pod uwagę, należy bliżej rozpoznać aktualne warunki rynkowe występujące w Polsce i próbować prognozować ich wpływ na zjawisko aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: innowacja, cykl koniunkturalny, system, region, przemysł

ECONOMIC CLIMATE AND INNOVATION ACTIVITY IN THE SILESIAN INDUSTRIAL SYSTEM – COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract:
Purpose – The main aim of this article is to identify the directions of the impact of the economic cycle phases on the innovation activity of industrial enterprises in the province of Silesia and to demonstrate the strength of this influence.
Design/methodology/approach – Analysis was carried out based on the original material collected in a group of 649 industrial companies in the Silesian province in 2004–2006 and 773 business organizations in 2010–2012. There was used the probit regression, based on the probability theory. Interpretation of the phenomena was limited to indicate positive or negative sign at the structural form of individual models. A positive sign at the main parameter indicates a statistically significant higher probability of occurrence of an event in a specific group of individuals than in the rest of the organizations together, and the negative sign is interpreted as the opposite.
Findings – In regions with a visible technology gap, industrial systems are usually characterized by lower competitiveness, which refers mainly to the small share of high technology products in the international trade. The obtained results allow us to conclude cyclical nature of innovation activity in enterprises in the Silesian Industrial System. The study showed that during recovery period of business cycle, companies more often engage in innovation activities than during the recession or stagnation.
Originality/value – The presented results allow us to conclude that the economic situation is an important and time-varying factor that influences decisions about innovation activity in business entities. We should closer analyze the current market condition in Poland and try to predict its impact on the phenomenon of innovation activity.
Keywords: innovation, economic cycle, system, region, industry