Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Adamska-Mieruszewska 427
Strony: 427–438
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-38
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest charakterystyka działalności Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce od początku jego działalności w roku 2002 do końca roku 2014, przedstawienie problemów jego funkcjonowania na tle rozwiązań światowych, a także identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania w świetle zmniejszenia wartości wpływów oraz przedwczesnych wydatków na rzecz FUS.
Metodologia badania – Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury oraz danych statystycznych dotyczących funduszu rezerwy demograficznej w Polsce oraz wybranych krajach świata.
Wynik – Funkcjonowanie Funduszy Rezerwy Demograficznej w Polsce jest konieczne dla zachowania stabilności systemu emerytalnego w długim okresie i zagwarantowania wypłat świadczeń emerytalnych dla przyszłych pokoleń. Jego dotychczasowy kształt i sposób działania, w tym źródła wpłat, wypłaty dokonywane od 2010 r. i polityka inwestycyjna zawiera wiele błędów, które mogą skutkować jego rozwiązaniem w przyszłości. Konieczne są modyfikacje oraz reformy, które umożliwią zwiększenie wpływów, między innymi z prywatyzacji, zaprzestanie dalszych wypłat oraz uelastycznienie polityki inwestycyjnej.
Oryginalność/wartość – W świetle postępujących zmian demograficznych, tematyka rezerwy i zabezpieczenia państwa na przejściowe problemy z wypłacalnością funduszu ubezpieczeń społecznych wydaje się aktualna. Obserwowane w Polsce zmiany, nie tylko w strukturze demograficznej, ale także popełniane błędy w zakresie wypłacania środków z FRD już od 2010 roku (suma wypłat do końca 2014 r. przekroczyła wartość zgromadzonych aktywów) budzą wątpliwości i pytania o dalsze funkcjonowanie funduszu i jego znaczenie dla zachowania długoterminowej stabilności systemu emerytalnego. W związku z powyższym zasadna wydaje się analiza funkcjonowania FRD w kontekście rozwiązań stosowanych w innych krajach.
Słowa kluczowe: Fundusz Rezerwy Demograficznej, system emerytalny, zmiany demograficzne

DEMOGRAPHIC RESERVE FUND – THE CASE OF POLAND

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is to present main characteristics of the Demographic Reserve Fund in Poland between 2002 and 2014, principles of its functioning, financial management and portfolio structure, as well as to identify the most important problems concerning its future functioning.
Design/methodology/approach – This article is based on an analysis of the literature and statistical data on the Demographic Reserve Fund and Social Security Fund in Poland.
Findings – The functioning of the Demographic Reserve Fund in Poland is necessary to preserve the stability of the pension system in the long term and guarantee pension payments for future generations. However, several modification and reforms should be implemented, such as more flexible investment policy, suspension of payments to Social Security Funds and more diversified contributions.
Originality/value – In light of the observed demographic changes, problem of demographic reserve and protections seems to be current and important. Changes in polish demographic structure and modification of reserve funds raise doubts and questions about the purposes and effects of accumulating assets in pension reserve funds. Therefore, it seems reasonable to analysis the functioning of Demographic Reserve Fund in Poland.
Keywords: Demographic Reserve Fund, Poland, Public Pension Reserve Funds, pension system, demographic changes