Zeszyty naukowe
Autor: Adam Kopiński, Dariusz Porębski 459
Strony: 459–469
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-41
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Współczesny trend nakazuje traktować szpitale jako przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzną branżę i grupę podmiotów, jakimi są SPZOZ, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy warto w przyszłości tworzyć modele dyskryminacyjne dedykowane tej branży. W artykule przedstawiona została ocena sytuacji finansowej dziesięciu dużych polskich szpitali, przy wykorzystaniu znanych w literaturze modeli dyskryminacyjnych.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, modele dyskryminacyjne, finanse szpitala, zarządzanie szpitalem

VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS EVALUATION MODEL OF INVESTMENT FUNDS

Abstract:
The modern trend requires hospitals to treat as a company. The purpose of this article is to draw attention to the specific industry and a group of entities which are public hospitals in Poland, as well as whether it is worth subjecting consideration in the future to create models discriminatory dedicated this industry. This paper presents the evaluation of the financial situation of ten major Polish hospitals. Reference was made to attempt to use discrimination models for hospitals.
Keywords: financial analysis, discriminant analysis, hospital finance , hospital management