Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalczyk 471
Strony: 471–480
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-42
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Próba wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych. Specyficzne zasady funkcjonowania jednostek budżetowych powodują, że często są one oskarżane o niegospodarność. Bardzo trudno ocenić również efektywność ich działalności przy pomocy tradycyjnych metod wykorzystywanych w podmiotach komercyjnych.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Plan rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na lata 2012–2015 posłużył do wskazania możliwości wykorzystania zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych.
Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić istotę zarządzania strategicznego w jednostkach budżetowych oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania.
Oryginalność/wartość – Wnioski z przeprowadzonych badań jasno wskazują, że zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych pozwala na budowanie ich potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania.
Słowa kluczowe: jednostki budżetowe, przedsiębiorczość, zarządzanie strategiczne, strategia

STRATEGIC MANAGEMENT IN BUDGET ENTITIES

Abstract:
Purpose – An attempt to indicate the possibility of using strategic management of budget entities. Specific rules for the functioning of budgetary units mean that they are often accused of mismanagement. It is very difficult to assess the effectiveness of their activities with traditional methods used in commercial entities.
Research methodology – The study used the methodology of literature research and case study. The development plan of the Public Library of the City and Municipality Jarocin for years 2012–2015 was used to indicate the possibility of using strategic management of budget entities.
Result – The research allowed to present the essence of the strategic management of budget entities and indicate its impact on the efficiency of their operations.
Originality/value – The conclusions of the study clearly indicate that the strategic management of budget entities allows you to build their institutional capacity and evaluate the effectiveness of the operation.
Keywords: budgetary units, entrepreneurship, strategic management, strategy