Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Pisarewicz 631
Strony: 631–646
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-55
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszego opracowania jest analiza struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie na tle sektora bankowego w kontekście zmian stóp procentowych wynikających z realizacji celów polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).
Metodologia badania – Badaniu poddano sprawozdania finansowe banków giełdowych za lata 2011–2014, czyli okres, w którym RPP podejmowała decyzje o sukcesywnym obniżaniu poziomu stóp procentowych. Dodatkowo analizie poddano zagregowane dane dla całego sektora bankowego oraz dane na temat zmian stóp procentowych NBP. Analizie poddano zarówno wartości nominalne, jak i strukturę oraz dynamikę wybranych parametrów finansowych.
Wynik – Analiza sprawozdań finansowych wskazała, iż spadek poziomu stóp procentowych bezpośrednio wpływa na wartość przychodów osiąganych przez sektor bankowy. Ponadto spadający poziom przychodów idzie w parze ze zmianą ich struktury. Obniżenie poziomu stóp procentowych skutkowało wzrostem znaczenia przychodów z tytułu opłat i prowizji kosztem przychodów z tytułu odsetek.
Oryginalność/wartość – Przeprowadzona analiza wskazuje aktualne trendy w sektorze bankowym oraz wpływ badanych parametrów na zmiany polityki produktowej banków i sytuację klientów.
Słowa kluczowe: bank, stopy procentowe, przychody z tytułu odsetek, przychody z tytułu opłat i prowizji

WSE QUOTED BANKS AND THE BANKING SECTOR REVENUE ANALYSIS AT THE CONTEXT OF INFLATION TARGETS OF THE MONETARY POLICY COUNCIL

Abstract:
Purpose – The purpose of this paper is to analyze the structure of banks revenues on the background of the banking sector in the context of changes in interest rates and monetary policy of the MPC.
Design/methodology/approach – analysis covers financial statements for the 2011–2014, ie. the period in which the MPC took decisions on successive lowering of the interest rates. In addition, aggregated data were analyzed for the entire banking sector published by the FSA and interest rates of Central Bank.
Findings – Review and analysis of financial statements indicated that the decline in interest rates directly affect the value of revenues earned by the banking sector. In addition, the falling level of income goes hand in hand with a change of their structure. Reducing the level of interest rates caused the growing importance of revenues from fees and commissions expense in interest income.
Originality/value – The analysis shows current trends in the banking sector and indicates the effects of the tested parameters for policy change banks’ product and customer situation.
Keywords: bank, interest rates, interest income, income from fees and commissions