Zeszyty naukowe
Autor: Monika Pettersen-Sobczyk 619
Strony: 619–629
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-54
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie lojalności i satysfakcji klientów banków jako ważnego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa bankowego oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych.
Metodologia badania – Na potrzeby niniejszej pracy zostały wykorzystane następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury, metoda badań dokumentowych, metoda sondażu diagnostycznego (scenariuszowa) oraz metoda badań porównawczych (komparatystycznych).
Wynik – Badanie sondażu diagnostycznego ukazało wysokie znaczenie lojalności klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw bankowych na rynku finansowym.
Oryginalność/wartość – Na podstawie opracowanej metodyki określono lojalność i satysfakcję klientów jako czynniki sukcesu przedsiębiorstw bankowych oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na rynku finansowym.
Słowa kluczowe: lojalność, satysfakcja, sektor bankowy, przedsiębiorstwo bankowe, czynniki sukcesu, przewaga konkurencyjna

CUSTOMER LOYALTY AND SATISFACTION AS SUCCESS FACTORS AND TOOLS TO BUILD A COMPETITIVE ADVANTAGE OF A BANKING ENTERPRISE IN THE FINANCIAL MARKET

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to indicate customer loyalty and satisfaction as important success factors of a banking enterprise and as tools to build a competitive advantage in the financial market.
Design/methodology/approach – The study included the following research methods: the critical literature analysis, the document research method, the diagnostic survey method (a scenario method) and the method of comparative analysis.
Findings – The diagnostic survey method revealed high importance of customer loyalty in building competetive adavntage of banking enterprises in the financial market.
Originality/value – The developer methodology allowed the determination of customer loyalty and satisfaction as an important success factors of a banking enterprise and as tools to build a competitive advantage in the financial market.
Keywords: loyalty, satisfaction, banking sector, banking enterprise, success factors, competitive advantage