Zeszyty naukowe
Autor: Alicja Brodzka 681
Strony: 681–692
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-59
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki systemu wymiany informacji podatkowych, wprowadzonego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej za sprawą tzw. Dyrektywy o Oszczędnościach, regulującej zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych. Zaprojektowane w Dyrektywie o Oszczędnościach rozwiązanie, oparte na automatycznym transferze danych finansowych pomiędzy krajami członkowskimi, miało stanowić skuteczny środek walczący z unikaniem opodatkowania przez obywateli UE – pozwalając na uzyskanie wiedzy o zagranicznych oszczędnościach i późniejsze ich opodatkowanie przez władze podatkowe miejsca rezydencji.
W artykule przeanalizowano skutki wprowadzonych regulacji prawnych wpływających na klimat inwestycyjny dla mieszkańców Wspólnoty, przedstawiono zmiany dostosowawcze, a także dokonano próby oceny perspektyw dalszego unijnego rozwoju systemu wymiany informacji podatkowych.
Słowa kluczowe: automatyczna wymiana informacji podatkowych, standardy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych, międzynarodowa polityka podatkowa, opodatkowanie oszczędności

THE AUTOMATIC EXCHANGE OF TAX INFORMATION IN THE EUROPEAN UNION – THE EVOLUTION OF EUROPEAN SAVINGS DIRECTIVE

Abstract:
The aim of the article is presenting the issues of tax information exchange system within the European Union. The system was first introduced by the Member States through so-called Savings Directive, which regulated the principles of effective taxation of savings, kept offshore by EU individuals. The solution, based on the automatic transfer of financial data between Member States, aimed to be a tool for fighting tax evasion. The article analyzes the effectiveness of the European Savings Directive, looks at the changes in the investment climate for the residents of European Union, and also attempts to assess the prospects for further development of the European system of tax information exchange.
Keywords: automatic exchange of tax information, standard of transparency and exchange of information for tax purposes, European tax policy, taxation of savings