Zeszyty naukowe
Autor: Błażej Lepczyński, Marta Penczar 693
Strony: 693–704
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-60
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza kondycji polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów UE oparta na wynikach stress testów przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Stress testy wykorzystywane są przez instytucje nadzorcze w celu oceny sytuacji poszczególnych banków oraz całego sektora pod względem bezpieczeństwa finansowego i zapotrzebowania na kapitał. Stanowią również podstawę do uzupełnienia niedoborów kapitału. Ich wyniki tych testów pozwalają na przeprowadzenie pogłębionych ocen oraz analiz porównawczych polskich banków na tle banków z innych krajów. Artykuł pogłębia wiedzę na temat pozycji polskich banków
pod względem bezpieczeństwa finansowego na tle banków działających w Unii Europejskiej. Wyniki stress testów jednoznacznie wskazują, że polskie banki są odporne na realizację negatywnych scenariuszy makroekonomicznych. Wysoki poziom stabilności finansowej polskich banków w połączeniu z relatywnie wysoką rentownością daje podstawy do sformułowania hipotezy, że w najbliższych kilku latach sektor bankowy ma szansę rozwijać się dynamicznie i zmniejszać dystans pod względem wielkości aktywów czy kredytów do PKB, dzielący go od sektorów bankowych państw wysoko rozwiniętych.
Słowa kluczowe: banki, stabilność, stress test

THE CONDITION OF THE POLISH BANKING SECTOR IN THE LIGHT OF STRESS TESTS

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to assess the condition of the Polish banking sector against the background of the banking sectors in the euro zone, in the light of the stress tests.
Design/methodology/approach – The uniform methodology for assessing the financial condition of European banks used both in a stress test as the ECB and the EBA, is the ideal supervisory tool that can be used in comparative analyzes of banks / banking sectors.
Findings – In EBA study, the Polish banking sector was regarded as one of the safest sectors in the EU and was classified in third position, second only to Luxembourg and Sweden.
Keywords: stress test, banks, financial stability