Zeszyty naukowe
Autor: Monika Wojciechowicz 705
Strony: 705–713
DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-61
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przedstawienie analiz potwierdzających korzyści ze zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce na poziomie makro i mikroekonomicznym oraz pozytywnej korelacji pomiędzy rynkową wyceną firm notowanych na giełdzie a reprezentacją kobiet we władzach tych firm. Promowanie standardów związanych z budowaniem świadomości o konieczności zmian odnośnie do wzmacniania w firmach różnorodności w wymiarze płci, ponieważ z tym zróżnicowaniem pracodawcy mają najczęściej do czynienia oraz wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.
Metodologia badania – Wyniki analiz i raportów polskich i zagranicznych, w tym przygotowanych w Unii Europejskiej.
Wynik – Z uwagi na fakt, że poziom uczestnictwa kobiet w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych w Polsce jest niski zarówno w wymiarze bezwzględnym, jak i w odniesieniu do innych krajów europejskich, istnieje konieczność budowania świadomości o konieczności zmian, sprzyjających partnerstwu na rzecz równości kobiet i mężczyzn w biznesie, w szczególności poprzez tworzenie nowej jakości w kulturze korporacyjnej firm, upowszechnianie kultury korporacyjnej firm stosujących tego typu rozwiązania, przenoszenie ich na grunt małych i średnich przedsiębiorstw wraz ze systemowym wsparciem ze strony nie tylko świata biznesu, ale również instytucji okołobiznesowych, takich jak instytucje rządowe, środowiska akademickie, media i osoby fizyczne.
Oryginalność/wartość – Stan wiedzy w zakresie prezentacji badań podejmujących zagadnienia dotyczące pomiaru stopnia uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce przede wszystkim opiera się na opracowaniach zagranicznych. Niniejsza praca jako jedna z nielicznych kompleksowo prezentuje wyniki tych badań nie tylko na gruncie międzynarodowym, ale i polskim.
Słowa kluczowe: kobiety w gospodarce, wzmacnianie różnorodności

THE BENEFITS OF GENDER DIVERSITY IN STRENGTHENING THE ECONOMIC DIMENSION

Abstract:
Purpose – To present analyzes on the benefits of increasing the participation of women in decision making in the economy at the macro and micro also positive correlation between the market valuation of companies listed on the stock exchange and the representation of women in the boards of these companies. Promoting standards related to building awareness of the need for change regarding the strengthening of the companies in the dimension of gender diversity, because of the diversity employers have the most to deal ensuring equal opportunities for women in the labor market.
Design/methodology/approach – The article presents the results of polish and foreign analyzes and reports, including prepared within the framework of the European Union.
Findings – Due to the fact that the level of participation of women in economic decision-making process in Poland is low both in absolute terms and in relation to the other European countries, there is a need to build awareness about the need to change, encourage partnerships for equality between women and men in business in particular through the creation of new quality in the corporate culture of companies, dissemination of corporate culture of companies using this type of solution, transferring them to the ground small and medium-sized enterprises with system support from not only the business world but also the institutions about the business, such as government institutions, academia, the media and individuals.
Originality/value – State of the knowledge in terms of the presentation of research taking up issues related to measuring the participation of women in decision-making in the economy primarily is based on abroad studies. This work was one of the few comprehensively presents the results of these studies have not only an international level but also Polish.
Keywords: women in the economy, strengthening diversity