Zeszyty naukowe
Autor: Roman Asyngier 19
Strony: 19–30
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-02
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest analiza zmiany rynku notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – Metodologia badawcza wykorzystująca ponadprzeciętne skumulowane stopy zwrotu (cumulated abnormal return, CAR) ma określić siłę relatywną notowanych akcji w stosunku do indeksów giełdowych, przed i po zmianie rynku notowań giełdowych. Wynik – Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie anormalnych dodatnich stóp zwrotu z akcji przed zmianą rynku notowań oraz wyraźnie ujemnych po przeniesieniu notowań na rynek regulowany. Oryginalność – Badania nie były dotychczas prowadzone dla polskiego rynku kapitałowego.
Słowa kluczowe: NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek kapitałowy, ponadprzeciętne stopy zwrotu

THE INFLUENCE OF THE STOCK MARKET CHANGE ON THE PRICES OF POLISH QUOTED COMPANIES

Abstract:
Purpose – The aim of the article is an analysis of the stock market change from the NewConnect alternative trading system to the Warsaw Stock Exchange regulated market. Methodology – The research methodology using the cumulated abnormal returns is to let us determine the relative strength of listed shares in relation to the stock indexes before and after the stock market change. Findings – The analyzes show positive abnormal returns before changing the quotation market and clearly negative after the transfer of trading to the regulated market. Originality – Studies have not been conducted for the Polish capital market so far.
Keywords: NewConnect, Warsaw Stock Exchange, Capital Market, Cumulative Abnormal Returns