Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Bartkowiak, Grzegorz Świszcz 41
Strony: 41–54
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-04
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule poruszono problematykę finansowania projektów o podwyższonym poziomie ryzyka na wczesnym etapie rozwoju. Treść została przygotowana na bazie najaktualniejszych doświadczeń związanych z realizacją przez Polską Fundację Przedsiębiorczości projektów – Sieci Aniołów Biznesu AMBER oraz Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed. Zawiera analizę mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw na przykładzie realnych i praktycznych doświadczeń. W pracy podjęto próbę syntetycznego ujęcia kryteriów wsparcia i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Zaprezentowane rezultaty dotychczasowej działalności potwierdzają zarazem tezę, że inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka odgrywają i będą odrywać coraz większą rolę w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Zwrócono również uwagę na konieczność wspierania rozwiązań systemowych, pozwalających na prostszy dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Artykuł zarazem może stanowić merytoryczną podstawę do budowania wielopłaszczyznowej analizy rynku early stage.
Słowa kluczowe: early stage, luka kapitałowa, sieć aniołów biznesu, fundusz kapitału zalążkowego

THE EFFECTIVENESS OF INNOVATE CAPITAL INSTRUMENTS IN SUPPORTING SMES – EXPERIENCES OF POLISH ENTREPRENEURS FOUNDATION

Abstract:
The paper presents different aspects of financing projects characterized as a high risk resulting from early stage of development. It was prepared on basis of latest experiences of the Polish Entrepreneurs Foundation (PEF) programs – Amber Business Angel Network and Pomeranus Seed Capital. It contains the analysis of enterprise support mechanisms the basis of actual and practical experiences. This paper summarizes the criteria of commercialization and support of innovative projects. The results confirm the thesis, that early stage investors have significant role in developing of innovative economy. Moreover, the necessity to support systemic solutions is emphasized, both on the national and regional level. This paper might provide the relevant basis to create a multidimensional analysis of early stage market.
Keywords: early stage, market failure, Amber Business Angel Network and Pomeranus Seed Capital