Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak 55
Strony: 55–66
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
We wcześniejszych pracach autorki wyznaczały prognozy pozycji spółek giełdowych na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem modeli zmiennych jakościowych. Zmienna zależna została zdefiniowana na podstawie rozkładów kwartalnych stóp zwrotu. Celem niniejszego artykułu jest porównanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych w wybranych latach: 2010 oraz 2013. Zastosowano trzy podejścia: w pierwszym podstawą oceny była analiza zmian stóp zwrotu, w drugim analiza zmian poziomu wybranych wskaźników, a w trzecim wyniki oszacowania modeli wielomianowych dla kwartalnych stóp zwrotu w badanych okresach, gdy zmiennymi objaśniającymi były te same wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
Słowa kluczowe: wskaźniki ekonomiczno-finansowe, porządkowe modele logitowe, kwartalna stopa zwrotu

ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF THE FIRMS NOTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE VERSUS THEIR RATE OF RETURN

Abstract:
The aim of the paper is the comparison of performance of the firms noted on Warsaw Stock Exchange in the chosen periods: 2010 and 2013. The paper consists of three parts. In the first one the analysis of economic and financial indices is presented, in the second one analysis of rates of return and in the third one the results of estimation of ordinal logit models with the rate of return transformed to qualitative variable as the dependent variable and economic and financial indices as the independent variables.
Keywords: economic and financial indices, ordinal logit models, quarterly rate of return