Zeszyty naukowe
Autor: Milda Burzała 83
Strony: 83–96
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-07
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przedstawiono różne definicje procesu zarażania przyjmowane przez autorów w literaturze przedmiotu. Prezentowane wyniki badań empirycznych są podstawą dyskusji nad propozycją Baura (2003), która dotyczy badania wzajemnych zależności rynków oraz oceny istotności efektów zarażania zarówno w zmieniającej się wartości oczekiwanej, jak i w efekcie przenoszenia zmienności. Analizę przeprowadzono na przykładzie dziewiętnastu wybranych światowych indeksów giełdowych, które reprezentują zmiany na rynkach kapitałowych w czasie kryzysu 2007–2009.
Słowa kluczowe: zarażanie, rynki kapitałowe, wartość oczekiwana, niepewność

EXPECTED VALUE AND VARIANCE OF RETURNS OF STOCK MARKET INDICES DURING THE CRISIS. CONTAGION OR INTERDEPENDENCE?

Abstract:
In this article are considered different definitions of contagion process adopted in the literature by the authors of the study. The results presented in the article use proposal Baur (2003) for the study of interdependence of markets and assessing the relevance of contagion effects as a result of change in the expected value and the variation. The analysis was conducted on the example of the 18 selected, world indices, which represent changes in the capital markets during the crisis 2007–2009.
Keywords: contagion, capital markets, expected value, insecurity