Zeszyty naukowe
Autor: Bogumiła Brycz, Marek Pauka, Natalia Śmieja 67
Strony: 67–81
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-06
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – The aim of the paper is to study the role of financial covenants in contract of bonds quoted on Polish regulated market called Catalyst. We analyze types and features of financial maintenance covenants and their restrictiveness in regard to limiting conflict of interest between shareholders and bondholders.
Design/Methodology/Approach – We review the related literature and conduct research based on hand collected database of covenants.
Findings – We notice that Polish public bond issuers use financial covenants relatively rare. The most common types of financial maintenance covenants are based on balance sheet and determine the greatest acceptable leverage. Issuers usually avoid using performance covenants and if they decide to use it, the threshold value is zero or negative. Neither the number of financial covenants nor financial slack are correlated with seize or leverage of issuers.
Originality/Value – There is a gap in Polish research on bonds contracts’ requirements and our study is the first (although introductory) attempt to explore this field which is very popular in foreign studies.
Keywords: financial covenant, bond market, financial ratio

STRUKTURA I RESTRYKCYJNOŚĆ KOWENANTÓW FINANSOWYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI NOTOWANYCH NA CATALYST

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest ocena roli kowenantów finansowych stosowanych w warunkach emisji obligacji z rynku Catalyst oraz analiza rodzajów i cech tych kowenantów pod kątem ograniczania konfliktu pomiędzy właścicielami/menedżerami i obligatariuszami oraz ustalenie poziomu ich restrykcyjności.
Metodologia badania – W artykule przeprowadzono przegląd literatury, a następnie na bazie samodzielnie przygotowanej bazy kowenantów dla rynku Catalyst przeprowadzono analizę opisową i statystyczną.
Wynik – Wynikiem badań jest ustalenie, że polscy emitenci rzadko wykorzystują kowenanty finansowe, a jeśli już, to w większości bazując na kowenantach determinujących strukturę pasywów, a nie efektywność wykorzystywanego kapitału. Kowenanty oparte na wynikach mają bariery aktywacji ustawione na poziomie zerowym albo w obszarze strat. Liczba kowenantów i ich restrykcyjność nie jest powiązana z wielkością i z poziomem dźwigni finansowej emitentów.
Oryginalność/Wartość – W publikacjach naukowych rynek Catalyst był traktowano dotąd jako element systemu finansowego w Polsce. Dotąd brak jest badań poświęconych relacjom między uczestnikami tego rynku. Artykuł wypełnia tę lukę, prezentując wyniki oryginalnych badań, koncentrując szczególną uwagę na kowenantach finansowych, będących często przedmiotem badań na rynkach zagranicznych.
Słowa kluczowe: kowenanty, rynek obligacji Catalyst, obligacje, wskaźniki finansowe