Zeszyty naukowe
Autor: Leszek Czapiewski 111
Strony: 111–121
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem badań była ocena poziomu i skali zróżnicowania reakcji inwestorów na rekomendacje analityków.
Metodologia badania – Jako miarę reakcji inwestorów wykorzystano metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR i modelem rynkowym.
Wynik – Zaobserwowano reakcję inwestorów zgodną z charakterem poszczególnych rekomendacji. Reakcja na pierwsze rekomendacje danego rodzaju jest silniejsza niż w przypadku zmiany rekomendacji. Stan rynku kapitałowego różnicuje reakcję inwestorów: w przypadku rekomendacji pozytywnych reakcja jest silniejsza w czasie hossy, natomiast dla rekomendacji negatywnych reakcja ta jest silniejsza w czasie bessy. Również branża rekomendowanych spółek wpływała na zróżnicowanie poziomu reakcji.
Oryginalność/Wartość – W badaniach wykorzystano po raz pierwszy szeroką próbę ponad 17 tys. różnego typu rekomendacji wydanych przez największe biura maklerskie w latach 1998–2013 dla 436 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Przeanalizowano reakcję inwestorów w zależności od rodzaju rekomendacji, ich charakteru, przynależności branżowej rekomendowanych spółek czy stanu rynku w momencie ogłoszenia.
Słowa kluczowe: rekomendacje analityków, reakcja inwestorów, GPW, analiza zdarzeń, efektywność rynku

DO INVESTORS BELIEVE ANALYSTS? ANALYSIS OF INVESTOR REACTION TO BROKERAGE RECOMMENDATIONS FOR THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – The aim of the study was to evaluate the level and differentiation of investors’ reactions to the brokerage analysts’ recommendations.
Design/Methodology/Approach – Event study analysis was used with the application of cumulative abnormal returns and the market model.
Findings – The reaction of investors was in accordance with the type of recommendations. The response to the first recommendations was stronger than in the case of the change of recommendation. The capital market conditions differentiated the reaction as it was stronger during a bull market for positive recommendations and more evident during the bear market for negative recommendations. Also the firm industry influenced the reaction.
Originality/Value – The study used a broad sample of over 17,000 of different types of recommendations issued by the largest brokerage houses during 1998–2013 for 436 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The reaction of investors was analyzed with respect to the type of recommendation, its nature, firm industry or the market condition at the time of announcement.
Keywords: analysts’ recommendations, investor reaction, WSE, event study, market efficiency