Zeszyty naukowe
Autor: Renata Dudzińska-Baryła, Donata Kopańska-Bródka, Ewa Michalska 123
Strony: 123–133
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Podstawowym problemem w procesie wspomagania decyzji inwestycyjnych jest utworzenie najlepszej kombinacji instrumentów finansowych, która spełnia pożądane warunki. Pomimo że model wyboru optymalnego portfela akcji zaproponowany przez Markowitza ma ogromne znaczenie w teorii finansów i praktyce inwestycyjnej, w świetle przyjmowanych założeń jego zasadność jest kwestionowana. Wielu badaczy wskazuje konieczność jego modyfikacji, ponieważ przyjmowany w modelu kompromis pomiędzy zyskiem i ryzykiem jest niewystarczający. W artykule badane są portfele efektywne ze względu na trzy pierwsze momenty rozkładu stopy zwrotu. W omawianym podejściu optymalna alokacja kapitału w instrumenty finansowe zależy dodatkowo od preferencji inwestora odnośnie do skośności rozkładu mierzonej trzecim momentem centralnym. Analizowane są te portfele (dla wybranej populacji akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), których podstawowe charakterystyki rozkładu są zgodne z parametrami portfeli narożnych (corner portfolios) należących do granicy efektywnej otrzymanej na podstawie modelu dwóch parametrów.
Słowa kluczowe: skośność, portfele efektywne, portfele narożne, zmodyfikowany model Markowitza

ANALYSIS OF SKEWNESS FOR CORNER PORTFOLIOS

Abstract:
The main aim of the process of investment decision support is to create the best combination of financial instruments, which satisfies the desired conditions. Although the model of optimal portfolio selection proposed by Markowitz is of great importance in the theory of finance and investment practice, in the light of assumptions its legitimacy is questioned. Many researchers have indicated the need to modify it, because the assumed trade-off between return and risk is insufficient. We examine effective portfolios by considering the first three moments of the distribution of returns. In this approach, the optimal allocation of capital also depends on the investor’s preferences regarding the skewness measured by the third central moment. Such portfolios are analyzed (for selected population of stocks listed on Warsaw Stock Exchange), whose first two moments of the distribution are consistent with the parameters of corner portfolios belonging to the efficient frontier obtained on the basis of the risk-return model.
Keywords: skewness, efficient frontier, corner portfolios, modified Markowitz model