Zeszyty naukowe
Autor: Kamil Goral 173
Strony: 173–183
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-14
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Występujące w historii liczne bańki spekulacyjne podają w wątpliwość hipotezę o efektywno ści rynku kapitałowego. Jej głównymi oponentami są przedstawiciele teorii finansów behawioralnych, którzy wskazują na liczne anomalie występujące na rynku. Celem artykuły jest przedstawienie skrajnych przypadków takich anomalii, jakimi są bańki spekulacyjne. W tym celu zostaną przedstawione wybrane krachy, a ich wyjaśnienie będzie miało podstawy w teorii finansów behawioralnych.
Słowa kluczowe: finanse behawioralne, bańka spekulacyjna, Kompania Mórz Południowych, bańka internetowa

MADNESS OR RATIONALLITY? ANALYSIS OF CHOSEN STOCK CRASHES IN LIGHT OF THEORY OF BEHAVIORAL FINANCE

Abstract:
In the history of finance many speculative bubbels appeared. This is stong argument against hypothesis of capital market efficiency. Most of the oponents are representatives of behavioral finance theory who points a lot of capital’s market anomalies. The main aim of the article is presentation extreme cases of this anomalies which are speculative bubbels. In this purpose there will be presented chosen meltdowns and its explenation in the light of behavioral finance theory.
Keywords: behavioral finance, speculative bubble, South Sea Company, internet bubble