Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Jajuga 185
Strony: 185–192
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-15
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł jest kolejną pracą z cyklu opisującego najważniejsze osiągnięcia teorii finansów, którą autor publikuje w serii „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”. Rozważania dotyczą analizy fundamentalnej, która jest klasycznym podejściem wspierającym podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji finansowych. Podejście to ma źródło w dociekaniach naukowych. Obecnie mija osiemdziesiąt lat od daty, którą można uznać za początek nowoczesnej analizy fundamentalnej. Jest to przesłanka do przedstawieniu kilku faktów i uwag związanych z tym klasycznym obszarem finansów. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyzwania stojące przed analizą fundamentalną. Skupiono się na dwóch najważniejszych: krótkoterminowości oraz uwzględnieniu czynników psychologicznych przy podejmowaniu decyzji.
Słowa kluczowe: analiza fundamentalna, wycena akcji

EIGHTY YEARS OF FUNDAMENTAL ANALYSIS

Abstract:
The article is another work in the series describing major achievements of the theory of finance, which author has published in series “Finance, Financial Markets, Insurance”. Considerations concern the fundamental analysis, which is the classical approach supporting financial investment decisions. This approach has its roots in scientific investigations. Currently, 80 years is passing from the date that can be considered as the beginning of modern fundamental analysis. It is the occasion for the presentation of some facts and observations relating to this classic area of finance. The challenges faced by fundamental analysis were presented in the last part of the article. The Author focused on the two most important ones: short-termism and psychological factors, which are taken into account when making decisions.
Keywords: fundamental analysis, valuation of shares