Zeszyty naukowe
Autor: Anna Piotrowska 369
Strony: 369–378
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-30
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Kryptowaluta bitcoin pełni część funkcji przypisanych w teorii ekonomii pieniądzowi, różni ją jednak od tradycyjnych walut brak centralnego emitenta, kraju emisji oraz fakt występowania wyłącznie pod postacią zapisu cyfrowego. Dostępne dane wskazują, że znaczna część użytkowników traktuje nabycie kryptowaluty w kategorii inwestycji. Celem pracy jest przedstawienie czynników wpływających na poziom notowań bitcoina oraz wskazanie metod oceny opłacalności inwestycji w tę kryptowalutę. W pracy posłużono się krytyczną analizą literatury przedmiotu odnoszącą się do idei, definicji oraz danych statystycznych opisujących rynek bitcoina. Rozważono możliwość zastosowania analizy fundamentalnej, technicznej oraz behawioralnej do oceny opłacalności inwestycji w specyficzny instrument finansowy, jakim jest kryptowaluta bitcoin. Pozwoliło to na sformułowanie stwierdzenia o konieczności łącznego stosowania tych analiz. Inwestorzy chcący zarabiać na bitcoinie muszą uwzględniać niewielką liczbę czynników cenotwórczych dla bitcoina oraz możliwość wystąpienia zdarzeń krytycznych.
Słowa kluczowe: kryptowaluta, bitcoin, inwestycje, waluta wirtualna

PROFITABILITY ASSESSMENT FACTORS FOR INvESTMENT IN BITCOIN CRYPTOCURRENCY

Abstract:
The bitcoin cryptocurrency performs part of the functions which the theory of economics assigns to money, but it is different from traditional currencies in that it has no central issuer, country of issue and it exists only in the form of a digital record. The available data indicate that a significant part of users treat the purchase of the cryptocurrency in terms of investment. The paper aims at presenting the factors influencing bitcoin quotation levels and indicating the method for assessing the profitability of investment in that cryptocurrency. The work uses critical analysis of literature on the subject referring to the idea, definition and statistical data describing the bitcoin market. It contemplates the possibility of using fundamental, technical and behavioural analysis to assess the profitability of investment in the specific financial instrument – the bitcoin cryptocurrency. What arises from the research conducted is that it is necessary to use these analyses jointly. Investors who want to earn from bitcoin have to take into consideration the small number of bitcoin price drivers and the possible occurrence of critical events.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, investments, virtual currency