Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Płuciennik 391
Strony: 391–402
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-32
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Spread pomiędzy stopą procentową LIBOR a stałą stopą kontraktu OIS o tym samym czasie zapadalności jest miernikiem kondycji sektora bankowego. W cyklicznych raportach o stabilności systemu finansowego w analogiczny sposób wykorzystuje się spread pomiędzy stopą WIBOR 3M a kontraktem OIS. Parametryczne modele z przełączaniem typu Markowa umożliwiły dokonanie identyfikacji reżimów, z których jeden można utożsamiać z dobrą kondycją sektora bankowego, a drugi z kondycją osłabioną z racji kryzysu hipotecznego oraz kryzysu zadłużeniowego w państwach Europy Południowej. Dzięki temu można zidentyfikować momenty, w których skutki kryzysu stały się odczuwalne w polskim sektorze bankowym. Modele z przełączaniem typu Markowa pozwolą także na dokładny opis zmienności warunkowej spreadu, którą można interpretować jako miarę niepewności co do przyszłego ukształtowania się sytuacji w sektorze bankowym w Polsce.
Słowa kluczowe: modele GARCH, modele z przełączaniem typu Markowa, spread WIBOR-OIS, światowy kryzys gospodarczy

THE INFLUENCE OF WORLD FINANCIAL CRISIS ON THE SITUANTION IN THE POLISH BANK SECTOR

Abstract:
Spread between LIBOR rate and fixed rate of OIS contract with the same maturity is a measure of health of banking system. Spread between WIBOR 3M and OIS contract is frequently used in analogous manner in periodic NBP’s Financial Stability Reports. Using parametric models with Markov switching we are able to identify two regimes. We will interpret presence of generating data processes in one of them as good health of banking system and in the other with health worsened by subprime crisis and the sovereign debt crisis in South European countries. It will allow us identify the moments in which effects of the crisis began to be perceptible in the Polish banking system. Markov switching models will also help us to precisely describe the spread’s conditional variance, which can be interpreted as a measure of uncertainty about the future of the situation in the banking system.
Keywords: GARCH models, Markov switching models, WIBOR-OIS spread, World Financial Crisis