Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Przekota, Jerzy Rembeza 411
Strony: 411–422
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-34
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Przedmiotem analiz przeprowadzonych w opracowaniu była identyfikacja cykli indeksów giełdowych. Starano się określić i porównać długość oraz amplitudę cykli. W analizach wykorzystano metodę analizy harmonicznej, zgodnie z którą szeregi czasowe zostały przedstawione jako suma funkcji sinusoidalnych o danym okresie i amplitudzie. Podstawą obliczeń były dane miesięczne za lata 1994–2013 dotyczące następujących indeksów giełdowych: S&P500, NIKKEI 225, Hang Seng, KOSPI, FTSE 250, DAX, CAC 40, WIG. Indeksy te poza NIKKEI 225 charakteryzowały się zbliżonym trendem długookresowym. Największym wahaniom okresowym podlegały indeksy KOSPI i WIG, a najmniejszym S&P500, FTSE 250. W przypadku większości indeksów największy udział w kształtowaniu całkowitej zmienności miały cykle 6,67- i 3,3-letnie. Wyjątkiem był indeks KOSPI, w którego przypadku trudno wskazać na dominujący cykl. W przeprowadzonych analizach nie stwierdzono znaczącego udziału cykli o charakterze sezonowym. Nie stwierdzono więc opisywanych w literaturze efektów stycznia, lipca czy grudnia.
Słowa kluczowe: cykle, fluktuacje, trend, filtr Hodricka-Prescotta, analiza harmoniczna

CYCLES OR FLUCTUATIONS – THE USE OF HARMONIC ANALYSIS IN THE ANALYSIS OF STOCK MARKET INDICES

Abstract:
The subject of the analysis carried out in the study was the identification of cycles of stock market indices. In this work were determined and compared the length and amplitude of the cycles. The analyzes used the method of harmonic analysis. The time series are presented as the sum of sinusoidal functions. Analyzed monthly data for the years 1994–2013, they concerned the following stock market indices: S&P 500, NIKKEI 225, Hang Seng, KOSPI, FTSE 250, DAX, CAC 40, WIG. These stock market indices were characterized by a similar trend in the long time (beyond the NIKKEI 225).It was found the largest periodic fluctuations for KOSPI index and WIG, and the lowest for the S&P500 and FTSE 250.The largest share in the shaping of the total variation were 6.67 and 3.3 years cycles (except KOSPI).The short-term cycles were poor, there was no monthly effects in January, July or December.
Keywords: cycles, fluctuations, trend, the Hodrick–Prescott filter, harmonic analysis