Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Żebrowska-Suchodolska 589
Strony: 589–597
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-48
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego za pomocą testów: autokorelacji, serii i ilorazów wariancji. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20, WIG, mWIG40 oraz subindeksów sektorowych indeksu WIG obliczanych przez giełdę. Analizy przeprowadzono na podstawie dziennych logarytmicznych stóp zwrotu dla danych z okresu od 12 czerwca 2008 do 12 kwietnia 2013 roku. Rozważany okres został podzielony na dwa podokresy, datą podziału był dzień prywatyzacji GPW w Warszawie.
Słowa kluczowe: efektywność informacyjna rynku, test autokorelacji, test serii, test ilorazów wariancji

THE WEAK FORM OF INFORMATIONAL EFFICIENCY OF THE POLISH CAPITAL MARKET DURING THE PRIvATIZATION OF THE WARSAW STOCK ExCHANGE

Abstract:
The aim of the paper is verification of hypothesis regarding information efficiency weak form of the Polish capital market by means of autocorrelation test, runs test and variance ratio test. The research is conducted for WIG 20, WIG, mWIG40 indexes and branch indexes of the WIG index. The analyses are carried out based on daily logarithimic return rates for the data from 12.06.2008 to 12.04.2013. The discussed period was divided into 2 subperiods where the date of division is date the privatization of the Warsaw Stock Exchange.
Keywords: efficient market hypothesis, autocorrelation test, runs test, variance-ratio test