Zeszyty naukowe
Autor: Monika Zielińska-Sitkiewicz 577
Strony: 577–588
DOI: 10.18276/frfu.2015.75-47
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Wraz z rozwojem polskiej gospodarki oraz świadomości ekonomicznej społeczeństwa rośnie rola rynku kapitałowego. Przedsiębiorstwa notowane na GPW są poddawane praktycznie codziennej ewaluacji inwestorów dokonywanej na podstawie dużej ilości różnorodnych informacji. Ocena rzetelnej kondycji finansowej spółek notowanych na giełdzie jest zatem bardzo istotna, stąd potrzeba wykorzystywania metod, które zredukują liczbę charakterystyk, a tym samym uproszczą analizy giełdowe. Do tego typu metod można zaliczyć syntetyczne mierniki taksonomiczne.
W artykule wykorzystano syntetyczny taksonomiczny miernik TMAI i wskaźnik względnego poziomu rozwoju BZW do porównania kondycji szesnastu spółek przemysłu materiałów budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i utworzenia dla nich rankingów dla lat 2010–2013. Niniejsze opracowanie jest jednym z cyklu badań prowadzonych przez autorkę, poświęconych branży budowlanej i deweloperskiej.
Słowa kluczowe: polski rynek budowlany, przemysł materiałów budowlanych, taksonomiczne mierniki, TMAI, BZW

AN APPLICATION OF SELECTED SYNTHETIC MEASURES FOR CLASSIFICATION OF BUILDING MATERIALS COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
The building sector is important in a market economy. From construction market depends on large extent how the economy will function. Hence, the need for continuous monitoring of both – the market and the use of methods – that will objectively evaluate the quality of the building materials companies. For this type of methods may include taxonomic measures. In the present study uses a synthetic taxonomic measure TMAI and rate the relative level of development of BZW to compare the condition of 16 building materials companies listed on the Warsaw Stock Exchange and create for them rankings for the years 2010–2013. The presented study is one of a series of studies conducted by the author, devoted to the construction market and real estate development.
Keywords: building sector, building materials companies, taxonomic measure, TMAI, BZW