Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalczyk 11
Strony: 11–22
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-01
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem tego opracowania jest przybliżenie problemu regulacji polskiego prawa podatkowego i jego zmian, które oddziałują na przedsiębiorców. Ważne jest również zwrócenie uwagi na to, że prawo to nie jest łatwe i zrozumiałe dla przedsiębiorców. Często utrudnia im prowadzenie działalności gospodarczej, a nawet sprzyja wykorzystywaniu sytuacji nie zawsze zgodnych z prawem i pożądanych przez ustawodawcę. Metodologię badania oparto na wykorzystaniu dostępnych danych na temat obowiązujących ustaw podatkowych w Polsce. Zajęto się głównie zbadaniem i przeanalizowaniem istniejących regulacji z zakresu prawa podatkowego z ostatnich prawie 15 lat. Analizując przepisy podatkowe, zauważono, jak często są zmieniane i poprawiane, a może należałoby je napisać od nowa prostszym i zrozumiałym językiem, choć brak woli odpowiednich organów w tym kierunku. Postarano się przedstawić problem na bazie dostępnych materiałów źródłowych z tego zakresu. Wyniki badania świadczą o złożoności problemu regulacji prawa podatkowego i znajomości oraz umiejętności wykorzystania go przez przedsiębiorców. Widoczny jest brak świadomości na temat potrzeby płacenia podatków i konieczności z tego wynikającej. Duże znaczenie powinno mieć informowanie społeczeństwa o sposobach wykorzystywania i wydatkowania pieniędzy pochodzących z podatków. Należałoby więc zacząć przekonywać o ważności obciążeń podatkowych i przestrzegać o skutkach uchylania się lub unikania płacenia podatków. Oryginalność/wartość opracowania polega na tym, że poruszono problemy występowania luk podatkowych w naszym prawie i istnienia możliwości optymalizacji lub uchylania się od podatków. Wadą naszego systemu podatkowego jest stosunek ambiwalentny do wykorzystywanie luk podatkowych i uchylanie się od płacenia podatków. Nie uznaje się tego za coś szkodliwego, z czym powszechnie należy walczyć. Sankcje za nadużycie prawa podatkowego nie są zbyt dolegliwe w porównaniu do innych konsekwencji za przestępstwa czy wykroczenia na przykład uregulowane w Kodeksie karnym. Istnieje powszechna aprobata dla zaniżania lub odchodzenia od płacenia podatków. To nie ułatwia pracy organom skarbowym. Oprócz tego w organach tych występuje przerost zatrudnienia.
Słowa kluczowe: przedsiębiorca, podatek, ustawy podatkowe, uchylanie się od opodatkowania, luki podatkowe

TAX LAW AS AN ENTREPRENEUR’S ENEMY OR AN ALLY

Abstract:
Purpose of this study is to give an insight into the issues of regulations in Polish tax law and its amendments which affect entrepreneurs. It is also important to bring focus on the fact that this law is not easy and comprehensible to entrepreneurs. It often hinders business operations and it even encourages making use of situations not always lawful or desired by legislators. Research methodology was based on the use of available date on applicable tax legislative acts in Poland. The emphasis was principally placed on examination and analysis of existing regulations governing tax law over almost fifteen recent years. When analyzing legal regulations it became evident how often they were amended and corrected; perhaps they should be rewritten from scratch in a plain and lucid language, although relevant authorities show no political will in this respect. The problem was addressed on the basis of available source materials from this area. Research findings suggest the complex nature of Polish tax legal regulations as well as difficulties of its application by entrepreneurs. It is apparent that there is little awareness of the need to pay taxes and related obligations. Importance should be given to informing society about the manner in which money generated from taxes is used and disbursed. Therefore, it would be essential to start raising awareness of the meaning of tax burdens and warning of effects produced by tax evasion or tax avoidance. Originality/value of the paper lies in the fact that it addresses the problems of tax loopholes occurring in the law as well as possibilities of optimization or tax evasion. The downside inherent to the Polish tax system is an ambivalent approach to the use of tax loopholes and tax avoidance. It is not regarded as something detrimental that should be combated. Sanctions for abuse of the tax law are not overly acute when compared to penalties for other crimes or offences, e.g. those governed by the Criminal Code. It is commonly apposite to underrate taxes or depart from tax payment. This does not facilitate the work of the fiscal authorities. Additionally, these authorities tend to be overstaffed.
Keywords: entrepreneur, tax, tax laws, tax evasion, tax loopholes