Zeszyty naukowe
Autor: Paulina Urbanowicz 23
Strony: 23–33
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-02
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – narzędziem wspomagającym proces zarządzania podatkami na szczeblu przedsiębiorstwa jest controlling podatkowy. Wykorzystywanie controllingu podatkowego w przedsiębiorstwie pozwala rozpoznać obszary działalności, które ze względu na swoją specyfikę wywołują skutki podatkowe, co przekłada się również na proces planowania przepływów gotówkowych. Celem publikacji jest wskazanie czynników wpływających na skuteczne prognozowanie rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę opisową na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych dotyczących podatku od towarów i usług. Zastosowano ponadto takie metody badawcze, jak: metoda indukcji, dedukcji i redukcji oraz metoda przyczynowo-skutkowa pozwalająca na dwukierunkowe rozpatrywanie problemów. Wynik – efektem rozważań jest identyfikacja czynników służących budowie modelu do prognozowania przepływów gotówkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz wskazanie korzyści płynących z jego wykorzystywania. Oryginalność/wartość – publikacja zawiera praktyczne wskazówki służące budowie modelu do prognozowania rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług.
Słowa kluczowe: controlling podatkowy, planowanie, podatek od towarów i usług

TAX CONTROLLING – SUCCESSFUL MANAGEMENT OF VALUE-ADDED TAX

Abstract:
Tax controlling is a tool that supports tax management process at a corporate level. The use of tax controlling in an enterprise allows for identifying the areas of activity which, due to their specificity, trigger tax consequences, which also translates into the cash flow planning process. The objective of the publication is to indicate factors affecting successful forecasting of value-added tax settlements. The study applies a descriptive method on the basis of a critical analysis of the subject-related literature and legal acts pertaining to the value-added tax. Additionally, the following research methods have been applied: induction, deduction and reduction, as well as cause-and-effect method allowing for a bidirectional problem analysis. The study results in the identification of factors facilitating the development of a model targeted at predicting cash-flow within the scope of the value-added tax as well as presenting benefits deriving from its use.
Keywords: tax controlling; planning, value-added tax