Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 45
Strony: 45–55
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-04
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ukazanie istoty kosztu kapitału inwestycyjnego w przedsiębiorstwie, oddziaływania podatków na tle zasady neutralności podatku. Metodologia badania – badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztu kapitału inwestycyjnego w świetle teorii podatku. Oryginalność/wartość – oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu kosztu kapitału inwestycyjnego w kontekście zasady neutralności podatku.
Słowa kluczowe: koszt kapitału, finanse przedsiębiorstwa, zasady podatkowe

PRINCIPL E OF TAX NEUTRALITY AND THE COST OF INVESTMENT CAPITAL IN THE ENTERPRISE

Abstract:
Purpose – Presenting the essence of the capital investment cost in the company, the impact of taxes on the tax neutrality principle basis. Design/methodology/approach – Study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings – The research presents the essence of the tax cost of investment capital in the science of finance and the tax theory. Originality/value – The original presentation of the tax aspects of investment capital cost in context of the tax neutrality principle
Keywords: the capital cost, corporate finance, tax principles