Zeszyty naukowe
Autor: Teresa Famulska 57
Strony: 57–65
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-05
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest identyfikacja istotnych ze względu na realizację zasady neutralności elementów w konstrukcji VAT oraz ocena ich konsekwencji w finansach przedsiębiorstwa. Metodologia badania – wykorzystano analizę regulacji prawnych (z punktu widzenia skutków ekonomicznych/finansowych) oraz studia literaturowe (stan prawny 31 marca 2015 r.). Wynik – ocena skutków dla finansów przedsiębiorstwa określonych elementów w konstrukcji VAT podporządkowanych realizacji zasady neutralności. Oryginalność/wartość – zidentyfikowanie relacji pomiędzy realizacją zasady neutralności VAT a finansami przedsiębiorstwa w świetle zarówno regulacji unijnych, jak i krajowych. Wskazanie rozwiązań korzystnych oraz niekorzystnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: podatek od wartości dodanej (VAT), zasada neutralności VAT, finanse przedsiębiorstwa

NEUTRALITY OF VAT AND CORPORATE FINANCE

Abstract:
Purpose – The article aims to identify the elements of the construction of VAT which are significant due to the realization of the principle of neutrality of VAT, and to assess its consequences for the corporate finance. Design/methodology/approach – Analysis of legal regulations from the point of view of economical/financial effects. Study of relevant literature. Legal status for 31 March 2015. Findings – The assessment of the elements of the construction of VAT realizing the principle of neutrality and affecting corporate finance. Originality/value – Identification of the relationship between the realization of the principle of neutrality of VAT and corporate finance in light of both EU and domestic regulations. Indication of solutions favorable and unfavorable from the point of view of the company.
Keywords: Value Added Tax (VAT), principle of neutrality of VAT, corporate finance