Zeszyty naukowe
Autor: Adam Adamczyk, Marek Czyż 125
Strony: 125–134
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-11
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem niniejszego opracowania jest analiza czynników wpływających na wielkość luki podatkowej. Problem ten nabiera coraz większego zjawiska w związku z jego znaczną dynamiką, co szczególnie widoczne jest w przypadku luki VAT. W artykule dokonano analizy teorii luki podatkowej, a także prezentacji badań empirycznych dotyczących tego problemu. Metodologia badania – badaniu poddana została luka VAT w 26 krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2012. Ze względu na specyfikę analizy zastosowano metodę danych panelowych z efektami ustalonymi. Wynik – na podstawie analizy literatury wyodrębniono zestaw czynników mogących potencjalnie wpływać na wielkość luki, po czym dokonano ich empirycznej weryfikacji. Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że rozmiary luki podatkowej w VAT uzależnione są zarówno od konstrukcji podatku, jak i czynników leżących poza systemem podatkowym, a w szczególności czynników makroekonomicznych i kulturowych. Oryginalność/wartość – luka podatkowa nie jest zjawiskiem nowym, gdyż najprawdopodobniej towarzyszy ona państwom od czasów wprowadzenia pierwszych podatków, to problem ten nabiera w ostatnich czasach coraz większego znaczenia. Z jednej strony ogranicza wpływy podatkowe, co w warunkach kryzysu wpływa na skalę prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, a z drugiej – zmniejsza konkurencyjność nieuchylających się przed podatkami podmiotów. Ważne jest stąd poznanie przyczyn kształtowania luki podatkowej.
Słowa kluczowe: VAT, luka podatkowa, determinanty

DETERMINANTS OF VAT GAP IN EU COUNTRIES

Abstract:
Purpose – The purpose of this paper is to analyze the factors affecting the size of the tax gap. This problem becomes more and more phenomena in connection with its significant dynamics, which is particularly noticeable in the case of the VAT gap. The article analyzes the theory of the tax gap, as well as the presentation of empirical research on this issue. Design/methodology/approach – Study has been subjected to the VAT gap in the 26 countries of the European Union in the period 2000–2012. Due to the nature of the analysis panel data method with fixed effects was used. Findings – Based on the analysis of literature distinguished set of factors that could potentially affect the size of the gap, then made their empirical verification. The considerations lead to the conclusion that the size of the tax gap in VAT depends on both the tax structure and the factors which lie outside the tax system, in particular macro-economic and cultural factors. Originality/value – The tax gap is not new, because most likely it has accompanied countries since the introduction of the first taxes, an issue that is getting in recent times more and more important. On the one hand, it reduces tax revenues, which in the conditions of crisis affects the scale of socio-economic policy, on the other - reduces the competitiveness of tax-paying entities. It is important therefore to know the reasons shaping the tax gap.
Keywords: VAT, tax gap, determinants