Zeszyty naukowe
Autor: Michał Sosnowski 113
Strony: 113–124
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – podstawowym celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy fiskalnego znaczenia i wydajności podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce. Metodologia badania – r ealizacja c elu o pracowania wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy zmian wielkości bezwzględnych i względnych dotyczących liczby podatników VAT w Polsce oraz kształtowania się poziomu wpływów podatkowych, w tym wpływów z podatku VAT w latach 1995–2013. Ponadto, omówiona została istota funkcji fiskalnej podatku i charakterystyka funkcjonowania podatku VAT w polskim systemie podatkowym. Wynik – przeprowadzone badania sprowadzają się do ogólnej konstatacji, że ze względu na dominującą rolę podatku VAT we wpływach podatkowych należy poprawić zarówno jego konstrukcję, jak i usprawnić administrację skarbową w celu zwiększenia wydajności fiskalnej tego podatku i ograniczenia luki podatkowej. Oryginalność/wartość – zasadniczą wartością tego artykułu jest dostarczenie aktualnej, syntetycznej wiedzy na temat funkcjonowania podatku VAT w Polsce jako głównego źródła dochodów budżetu państwa, zwłaszcza poziomu realizacji jego fiskalnej funkcji oraz warunków zwiększenia efektywności tej funkcji w ramach systemu podatkowego.
Słowa kluczowe: podatek pośredni, podatek VAT, polityka fiskalna, luka podatkowa

THE IMPLEMENTATION OF THE FISCAL FUNCTION OF THE VALUE ADDED TAX

Abstract:
Purpose – The primary purpose of this paper is to analyze the fiscal importance and efficiency of the Value Added Tax in Poland. Moreover there were discussed the essence of the tax fiscal function and the characteristics of the functioning of VAT in the Polish tax system. Design/methodology/approach – It was used the methods of descriptive statistics, in particular the analysis of changes in the absolute and relative terms for the number of VAT payers in Poland and the evolution of the level of tax revenues, including revenues from VAT during 1995–2013. Findings – The study aimed to the general conclusion that changes due to the dominant role of VAT in tax receipts should improve both its structure and streamline the tax administration to increase tax efficiency and reduce the tax gap. Originality/value – The essential value of this article is to provide timely and synthetic knowledge about the functioning of VAT in Poland as the main source of state budget revenues, especially, the level of implementation of the fiscal function and the requirements for increasing the effectiveness of this function within the tax system.
Keywords: indirect tax, VAT, fiscal policy, tax gap