Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Wilk, Krzysztof Wilk 147
Strony: 147–157
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-13
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem publikacji jest ukazanie praktycznych konsekwencji dostosowania przepisów prawa krajowego do przepisów unijnych w zakresie podatku VAT. Metodologia badania – w pracy wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, analizę przepisów prawa unijnego i prawa krajowego, orzeczeń sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz indywidualnych interpretacji podatkowych. Wynik – analiza problemu prowadzi do wniosku, że zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT wprowadzone 1 stycznia 2011 roku, dotyczące usług w zakresie ochrony zdrowia (w tym usługi masażu) ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że ze zwolnienia mogą korzystać tylko usługi w zakresie ochrony zdrowia, które są świadczone przez podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zatem ze zwolnienia mogą korzystać usługi masażu, o ile są świadczone ze względu na profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz pod warunkiem, że usługi te są wykonywane przez fizjoterapeutę. Oryginalność/wartość – oryginalność publikacji dotyczy głównie rozważań, które są wynikiem własnych doświadczeń zawodowych jednego z autorów opracowania jako osoby, która świadczyła usługi masażu.
Słowa kluczowe: podatek VAT, usługa masażu, fizjoterapeuta

EXEMPTION FROM VAT FOR MASSAGE SERVICES

Abstract:
The aim of this publication is to show the practical consequences of adapting the national legislation to the UE rules regarding VAT. The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, analysis of EU and national legislation, rulings of administrative courts and the Court of Justice of the European Union as well as individual tax interpretations. The analysis of the problem leads to the conclusion that the exemption from VAT introduced on the 1st of January 2011 concerning the health care services (including the massage) is subjective-objective in nature. This means that from the exemption can Zwolnienie usług masażu od podatku VAT 157 benefit only the services in the field of health care provided by entities with appropriate qualifications. Basing on the existing legislation, from the exemption can benefit the entities providing massage services as long as the service is provided due to the prevention, behavior/preservation, rescue, restoring and improving health and on condition that that these services are provided by a physiotherapist. The originality of the publication lies mostly in the considerations that result from the professional experience of one of the authors of this study who provided massage services himself.
Keywords: Value Added Tax, massage, physiotherapist