Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Rosiński 159
Strony: 159–170
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-14
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie istoty podatku akcyzowego jako źródła dochodów publicznych oraz ukazanie znaczenia fiskalnego akcyzy w krajach Unii Europejskiej, uwzględniając lata 2006–2012. Metodologia badania – w artykule dokonano analizy literatury związanej ze specyfiką i celem opodatkowania podatkiem akcyzowym, a także przeprowadzono analizę struktury i dynamiki wpływów fiskalnych z podatku akcyzowego w krajach Unii Europejskiej. Wynik – z przeprowadzonych analiz wynika, iż najwyższy udział podatku akcyzowego w łącznych obciążeniach fiskalnych wśród krajów Unii Europejskiej dotyczy państw „nowej” Unii, czyli krajów członkowskich po rozszerzeniu Unii w 2004 roku. Oryginalność/wartość – w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo większe znaczenie fiskalne przybierają wpływy z podatków bezpośrednich niż pośrednich co wynika z wyższego u nich poziomu dochodów oraz majątku. Państwa powinny także zwrócić uwagę, iż zwiększanie obciążeń podatkiem akcyzowym może prowadzić do wzrostu nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, który w konsekwencji zamiast wzrostu dochodów budżetowych może spowodować ich spadek.
Słowa kluczowe: podatek akcyzowy, stawka podatkowa, Unia Europejska, dochody podatkowe, funkcje podatków

THE FISCAL ASPECTS OF EXCISE DUTY IN THE EUROPEAN UNION

Abstract:
The purpose of this article is to present the essence of the excise duty as a source of public revenue and to show the importance of fiscal excise taxes in the countries of the European Union taking into account 2006–2012. In the article was analyzed the literature related to the meaning and purpose of excise duty, as well as an analysis of the structure and dynamic of tax revenues from excise duty in the European Union. Analyses show that the highest share of total excise duty in fiscal burden among the EU countries concerned of the “new union”, i.e. the member states after the EU enlargement in 2004. This situation is associated with higher level of income and wealth and the importance of direct taxes in highly developed economies. It should however be noted that increasing the excise duty may lead to an increase in illegal trade in excise goods, which consequently instead of budget revenue growth may cause them to fall.
Keywords: excise duty, tax rate, European Union, tax revenues, tax functions