Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Szlęzak-Matusewicz 265
Strony: 265–275
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem rozważań prowadzonych w artykule jest analiza istoty mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i jego ocena z trzech punktów widzenia: konstrukcji przepisów podatkowych i ryzyka podatkowego w związku z ich stosowaniem przez przedsiębiorcę, branży, w której zastosowanie ma ten mechanizm, oraz całej gospodarki. Metodologia badania – podstawą analizy jest dostępna literatura, akty prawne oraz dokumenty Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej, a także dane statystyczne. Wynik – zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w konkretnej branży wpływa pozytywnie na zmniejszenie skali przestępstw podatkowych. Nie można jednak jednoznacznie pozytywnie ocenić mechanizmu reverse charge, patrząc na gospodarkę jako całość. Wynika to przede wszystkim z tego, że reverse charge jest instrumentem punktowym, co w praktyce oznacza, że jego zastosowanie w jednej branży powoduje przesunięcie przestępczych praktyk do innych branż. Rozpatrując zaś sytuację pojedynczego przedsiębiorcy, który w praktyce ma zastosować procedurę odwrotnego opodatkowania, pojawia się szereg wątpliwości i ryzyko podatkowe dotyczące okoliczności jego stosowania, co w efekcie może się przełożyć na wzrost kosztów obsługi tego podatku w przedsiębiorstwach. Oryginalność/wartość – wartością artykułu jest ocena instrumentu odwrotnego opodatkowania VAT z trzech różnych perspektyw.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, oszustwa podatkowe, odwrotne obciążenie VAT

VAT REVERSE CHARGE AS A MECHANISM COMBATTING TAX FRAUDS

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to analyze the essence of the reverse charge mechanism (RCM) and its rating from three points of view: the construction of the tax regulations and tax risk in connection with their use by the entrepreneur, the sector in which this mechanism applies and the whole economy. Design/methodology/approach – The base for the analysis are: literature, legal acts and documents of the Ministry of Finance and the European Commission as well as statistical data. Findings – The application of the reverse charge mechanism in a particular sector has a positive effect on reducing the scale of tax frauds. However, we can not unequivocally give a positive assessment in terms of the economy as a whole. This stems primarily from the fact that the reverse charge mechanism is a point instrument, which means that its use in one sector shifts criminal practices to other sector. Considering the situation of a single entrepreneur who applies the RCM, there are a lot of doubts and tax risks regarding the circumstances of its use, which in turn, could translate into an increase in costs of VAT in enterprises. Originality/value – The value of the article is an assessment of the (RCM) from three different perspectives.
Keywords: value added tax, tax frauds, reverse charge mechanism