Zeszyty naukowe
Autor: Anna Rosa, Jolanta Szostak 257
Strony: 257–264
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-22
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest porównanie kosztów założenia oraz prowadzenia działalności w wybranych rajach podatkowych. W opracowaniu przedstawiono istotę funkcjonowania rajów podatkowych oraz wysokość stawek i ulg podatkowych oferowanych w różnych lokalizacjach oaz podatkowych. By osiągnąć cel, dokonano eksploracji zasobów internetu i wykorzystano metody takie badawcze, jak: kwerenda literatury, studium aktów prawnych oraz analiza porównawcza. Analiza kosztów usług związanych z założeniem oraz prowadzeniem działalności w wybranych rajach podatkowych została dokonana na podstawie stawek obowiązujących w maju 2014 roku.
Słowa kluczowe: raj podatkowy, optymalizacja podatkowa, koszty prowadzenia działalności, stawka podatkowa

THE COST OF DOING BUSINESS IN TAX HAVENS

Abstract:
The aim of the article is to compare the costs of establishing and conducting business in tax havens. The paper presents the level of rates and tax credits offered in different locations tax havens. To achieve the aim of the study was made Internet resource exploration and research methods were used such as: query literature, the study of legislation and comparative analysis. Analysis of the costs of services associated with establishing and doing business in selected tax havens was made on the basis of the rates in May 2014.
Keywords: tax haven; tax optimization; cost of doing business; tax rate