Zeszyty naukowe
Autor: Anna Bartoszewicz 11
Strony: 11–22
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-01
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie istoty realizacji audytu desygnacyjnego oraz scharakteryzowanie roli instytucji audytowej w tym procesie. Metodologia badania – dla realizacji przyjętego celu wykorzystano analizę literatury oraz aktów prawnych w przedmiotowym zakresie, analizę dokumentów programowych nowej perspektywy unijnej 2014–2020, wywiad ekspercki (metoda delficka) z pracownikami instytucji zarządzającej i instytucji audytowej oraz metodę dedukcji. Wynik – przeprowadzona analiza założeń procesu desygnacji, który w niedalekiej przyszłości zostanie wdrożony w jednostkach uczestniczących w obsłudze programów operacyjnych w nowej perspektywie unijnej 2014–2020 dała podstawę do tego, aby pozytywnie ocenić to zjawisko. Desygnacja prowadzona przez instytucję audytową z jednej strony pozwoli na przekazanie wskazówek dla podmiotów realizujących zadania w zakresie prawidłowości ich wykonania, z drugiej zaś zagwarantuje realizację przewidywanych inicjatyw z sukcesem. Oryginalność/wartość – problematyka audytu desygnacyjnego stanowi nowe zagadnienie w Polsce. Nie była też jak dotąd szeroko poruszana w publikacjach przez innych autorów. Z uwagi na nowy okres programowania 2014–2020 oraz rolę i wagę audytu desygnacyjnego w realizacji funkcji zapewniającej należy podkreślić znaczenie tego zagadnienia.
Słowa kluczowe: desygnacja, audyt desygnacyjny, kontrola, fundusze strukturalne

THE ROLE OF AUDIT AUTHORITY IN THE PROCESS

Abstract:

Purpose – the main aim of this article is to show the essence of the designation audit realization andcharacterize the role of the Audit Authority in this process. Design/methodology/approach – the methods used to attain the objective included the analysis of literature and legislation concerning the subject, the analysis of the new EU perspective 2014–2020 program documents, experts interview (Delphi method), which was carried out with the staff of the managing authority and the audit authority. Findings – the conducted analysis of the designation process assumptions that will be soon implemented in the functioning of the units participating in the operating programs usage in the new EU perspective 2014–2020 gave reason to positively assess the subject. A designation conducted by Auditing Institution will not only allow to give hints concerning the proper way with which given entities should carry out their tasks, but it will also guarantee the successful realization of the predicted initiatives. Originality/value –The issue of the designation audit, which was presented in this article is a new subject in Poland. It has not been widely discussed so far in publications by other authors. Due to the new programming period of 2014–2020 and the role and importance of destination audit in realization of assurance function, the importance of this issue should be emphasized.
Keywords: designation, designation audit, control, structural funds