Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bednarek 23
Strony: 23–34
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-02
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie przeglądu aktualnej literatury oraz opracowanie teoretycznych podstaw do badania determinant tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem cech audytorów wewnętrznych, komórek audytu wewnętrznego, zakresu i jakości zadań audytowych oraz standardów audytu wewnętrznego. Metodologia badania – przeprowadzono analizę i syntezę literatury, a następnie zaproponowano kierunki dalszych badań. Wynik – artykuł zawiera podsumowanie aktualnego dorobku w zakresie wybranych determinant tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny oraz określa luki w literaturze, które wymagają dalszych badań. Oryginalność/wartość – artykuł stanowi użyteczne podsumowanie literatury z zakresu wybranych determinant tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i może zachęcić badaczy do podjęcia dalszych badań w tym obszarze.
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, wartość dodana, kontrola zarządcza, sektor publiczny

SELECTED FACTORS OF ADDING VALUE BY INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN THE PUBLIC FINANCE SECTOR UNITS – LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA

Abstract:
Purpose – the purpose of this paper is to provide the recent literature review and to develop the theoretical basis to explore the factors of adding value by internal audit activities in the public finance sector units with particular emphasis on the internal auditors attributes, internal audit departments attributes, scope and quality of audit engagements and internal audit standards. Design/methodology/approach – to achieve this purpose there was an analysis and synthesis of the literature conducted and propositions of further research were offered. Findings – this article summarizes the existing body of knowledge relating to the selected determinants of value added by internal audit activities and identifies gaps in the literature where further research is needed. Originality/value – this article provides a useful summary of the literature the selected determinants of value added by internal audit activities in the public finance sector units and may encourage researchers to undertake further research in this area.
Keywords: internal audit, value added, internal control, public sector