Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Nita 209
Strony: 209–218
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-17
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie modelowego podejścia do kształtowania struktury systemu sprawozdawczości wewnętrznej we wspomaganiu kontroli zarządczej jednostki sektora publicznego. Metodologia badania – metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie prowadzące do uogólnień w zakresie projektowania systemu sprawozdawczości na użytek kontroli zarządczej. Wykorzystano w tym celu ustalenia innych badaczy i autorskie uporządkowanie analizowanych problemów. Wynik – ukazano strukturę systemu sprawozdawczości zarządczej z uwzględnieniem trzech elementów: obiegu informacji, zakresu raportowania i organizacji sprawozdawczości. Oryginalność/wartość – ze względu na to, iż system sprawozdawczości wewnętrznej powinien być dostosowany do potrzeb osób zarządzających i pracowników, trudno mówić o uniwersalnych wzorcach sprawozdawczości zarządczej, można natomiast ustalić zasady projektowania tego typu raportowania.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość wewnętrzna, kontrola zarządcza, sektor publiczny

INTERNAL REPORTING AS A TOOL OF MANAGEMENT CONTROL IN THE PUBLIC SECTOR

Abstract:
Purpose – the purpose of the paper is to present a model approach to shaping the structure of the internal reporting system in supporting the management control of public sector entities. Design/methodology/approach – the methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on the design of management reporting system. The findings of other researchers as well as the Author’s own conclusions were elaborated. Findings – the results include the description of the structure of the management reporting system with regard to three components: the flow of information, the scope of reporting and organization of internal reporting. Originality/value – the originality of the article is supported by the conclusions that due to the fact that the internal reporting system should be adapted to needs of managers and employees, it is difficult to discuss universal patterns of management reporting, but one may consider while contingency factors of management reporting system design in practice.
Keywords: internal reporting, management control, public sector