Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Kotarski 197
Strony: 197–207
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – prezentacja organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych, wykonawczych i sprawozdawczych. Metoda badania – wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie stosowanej polityki kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii w latach 2012–2014. Wynik – zestawiono bieżące problemy zarządcze dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, wyznaczania celów oraz samooceny jako najważniejsze elementy każdego systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość – wskazanie specyfiki kształtowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym zależnej również od przyjętych rozwiązań usprawniających i naprawczych.
Słowa kluczowe: organizacja kontroli zarządczej, standardy kontroli zarządczej, audyt wewnętrzny, podmiot leczniczy

THE ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF MANAGEMENT CONTROL IN A HEALTH -CARE ENTITY

Abstract:
Purpose – presentation of the organization and principles of functioning of management control in a health-care entity, with special attention paid to legal, executive and reporting regulations. Design/methodology/approach – the author used method of analysis of documentation related to the management control policy and the statements about the state of the management control, made by the director of the Bialystok Oncology Centre in years 2012–2014. Findings – the author presented the current management issues related to the organization and functioning of management control as well as described methods of risk management, formulating objectives and self-assessment as the most important elements of every management control system. Originality/value – the paper points to the specificity of shaping management control in a health-care entity, dependent on the adapted expedited and repair solutions.
Keywords: organization of management control, management control standards and regulations, internal audit, health-care entity