Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Asejczyk-Woroniecka 273
Strony: 273–289
DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-21
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie teoretycznych podstaw czterech standardów kontroli zarządczej dotyczących monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej oraz wskazanie praktycznych możliwości ich realizacji na przykładzie wybranych JST. Metodologia badania – zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury, analizę aktów prawnych i wytycznych dotyczących przedmiotu opracowania, wywiad bezpośredni z przedstawicielami wybranych JST, analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej badanych jednostek. Wynik – w artykule dokonano charakterystyki czterech standardów kontroli zarządczej. Zostały również przedstawione pewne metody/podejścia/sposoby oraz praktyczne przykłady ich realizacji. Oryginalność/wartość – całościowe ujęcie metod, sposobów oraz podejść związanych z realizacją standardów kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i oceny ze wskazaniem możliwości ich zastosowania w praktyce jednostek administracji samorządowej.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, samoocena, audyt wewnętrzny, jednostki samorządu terytorialnego

ASSESSMENT METHODS OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEM IN TERRITORIAL ADMINISTRATION

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to present theoretical aspect of management control standards that are related to monitoring and assessment and to present practical aspect of their implementation in territorial administration. Design/methodology/approach – research methods applied in the paper: literature studying, analysis of law regulation related to the subject of the article, direct interview with employees of chosen units, critical analysis of internal documentation of chosen units. Findings – the article contains characteristics of management control standards that are related to monitoring and assessment of this system and presentation of methods, approaches and practical solutions connected with implementation of these standards in territorial administration. Originality/value – comprehensive review of methods and approaches connected with standards of management control system, related with assessment and monitoring. Paper also, indicates possibilities of realisation these standards in practice of territorial administration.
Keywords: management control system (managerial control system), internal audit, self-assessment, territorial administration